CZENGCOLROGER
Nabídka práce v zahraničí, práce v Německu, brigády v zahraničí
vyhledávání

Práce ve Švýcarsku - životní a pracovní podmínky

Obsah:

    1. Úvodní informace
    2. Pracovní povolení
    3. Povinná registrace
    4. Povolení k pobytu
    5. Sociální pojištění a daňová problematika
    6. Převod podpory v nezaměstnanosti
    7. Uznávání pracovních kvalifikací
    8. Zdravotní péče a pojištění
    9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
    10. Jak najít zaměstnání
    11. Minimální mzda
    12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
    13. Sídla velvyslanectví
    14. Další zdroje informací

 

1. Úvodní informace
 

I když není Švýcarsko členem EU ani EHS, je od 1. června 2002 v platnosti smlouva mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob, do které jsou zahrnuti i občané Norska, Islandu a za určitých okolností i Lichtenštejnska. Až do 31. května 2007 zůstávají pro pracující občany z výše uvedených zemí v platnosti roční kvóty. Od 1. dubna 2006 je v platnosti také dodatek ke smlouvě, který se týká občanů z nových států EU. Podrobnosti o přechodném období získáte u Spolkového úřadu pro imigraci, integraci a emigraci (IMES) http://www.imes.admin.ch/

Švýcarská konfederace se skládá z 26 kantonů. Mezi úřední jazyky patří němčina (63,6 % obyvatel ), francouzština (19,2 % obyvatel), italština (7,6 % obyvatel) a také rétorománština (používá se v kantonu Graubűnden). Při vstupu a vycestování ze Švýcarska je nutno se prokázat platným cestovním pasem ČR nebo občanským průkazem se strojovým kódem, řidiči motorových vozidel potřebují navíc platný řidičský průkaz ČR, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta).

Podrobné informace o životních a pracovních podmínkách získáte také na portálu Federálního úřadu pro emigraci  http://www.swissemigration.ch/themen/euresinfo/00029/index.html?lang=de kde je k dispozici i brožura na toto téma.
 

2. Pracovní povolení
 

PROTOKOL O VOLNÉM POHYBU OSOB

je pro nové státy EU v platnosti od 1. dubna 2006. Švýcarsko bude uplatňovat vůči České republice přechodné období pro přístup na trh práce.

Protokol obsahuje následující podmínky:
Pro nové členy byly také stanoveny kvóty vydaných nových povolení, které platí pro všechny státy dohromady. Rozlišuje se dlouhodobý pobyt do 5 let a krátkodobý pobyt do jednoho roku. Pro dlouhodobý pobyt je kvóta od 1. června 2006 do 31. května 2007 1 700, pro krátkodobý pobyt  je ve stejném období kvóta  15 800.

Za vyřizování pracovního povolení jsou zodpovědné kantonální migrační úřady
(seznam je na adrese: http://www.bfm.admin.ch/index.php?id=590&L=0%FS%3D3&S )
Nadále se bude uplatňovat přednost vlastních obyvatel, kontroly platových a pracovních podmínek stejně jako kvóty pro krátkodobé i dlouhodobé pracovní pobyty. Tato nařízení budou trvat nejpozději do 31. května 2011.

 Pracovní povolení vyřizuje zaměstnavatel.
Švýcarský zaměstnavatel by si před podpisem vaší pracovní smlouvy měl ověřit u kantonálních úřadů (kantonální pracovní úřad, kantonální cizinecká policie), zda je pravděpodobné, že úřady žádost o pracovní povolení schválí. Žádost se podává na švýcarské velvyslanectví, ale schvalování probíhá u výše zmíněných kantonálních úřadů. Stejný postup platí např. i pro krátkodobou letní práci.

 Vyslaní pracovníci  

Vzhledem k přechodnému období v přístupu občanů nových zemí EU na švýcarský trh práce, je pracovní povolení nutné i u osob samostatně výdělečně činných, poskytujících služby ve Švýcarsku a u vyslaných pracovníků v niže uvedených oblastech. Jestliže doba vyslání v ostatních odvětvích služeb nepřesáhnu 90 dnů v roce, platí pro zamětnavatele pouze ohlašovací povinnost, která může být provedena on-line, poštou nebo faxem. Více informací na http://www.bfm.admin.ch/index.php?id=319&L=0

Odvětví služeb, ve kterých platí přednost domácích pracovníků, předběžná kontrola platu, uplatňování švýcarských kritérií pro kvalifikaci
a nutnost povolení k pobytu:
 

    * zahradnické služby
    * stavebnictví včetně příbuzných oborů
    * ochranné služby
    * uklízení průmyslových prostorů.

SMLOUVA O VÝMĚNĚ STÁŽISTŮ

V květnu 1997 byla uzavřena mezi Švýcarskem a Českou republikou smlouva o výměně stážistů. Smlouva byla v České republice publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 188/97. Jedná se o smlouvu, která má umožnit mladým lidem (ve věku 18 - 35 let) pracovat po určitou dobu (maximálně 18 měsíců) v jiné zemi a vykonávat tam zaměstnání, k němuž jsou kvalifikováni, a tak si zdokonalit své profesionální  i jazykové znalosti.
Každá z obou smluvních stran může ročně přijmout 100 stážistů. Povolení pro stážisty se udělují bez ohledu na situaci trhu práce v hostitelské zemi.Okresní pracovní úřady v České republice v místě bydliště zájemcům poskytují přihlášky a formulář pracovní smlouvy. Od dubna letošního roku také platí, že po udělení pracovního povolení nemusí už stážisté žádat o pracovní vízum na švýcarské ambasádě.
Místo toho obdrží žadatelé dokument "Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung" = příslib povolení k pobytu. S tímto dokladem a pasem mohou stážisté přicestovat do Švýcarska. Tento dokument budete potřebovat pro vstup do Švýcarska a také pro přihlášení na obecním úřadě. Stážisté tedy obdrží vlastní povolení a ne povolení EG/EFTA.
Podmínky:
1. Věk 18 - 35 let
2. Ukončené odborné vzdělání

Nezbytné podklady:

   1. Vyplněná „Žádost o povolení k pobytu/zprostředkování práce pro stážistu“
   2. Pracovní smlouva od švýcarského zaměstnavatele
   3. Doklad o kvalifikaci  (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom apod.), úředně přeložený do německého, anglického, francouzského nebo italského jazyka.
   4. Vlastnoručně podepsaný životopis v jednom z uvedených jazyků

Postup:

Uvedené podklady podává žadatel na příslušném úřadu práce v České republice. Podklady se dále zasílají na Ministerstvo práce a sociálních věcí/Správu služeb zaměstnanosti a dále pak na Spolkový úřad pro otázky cizinců v Bernu, kde je rozhodnuto o udělení/neudělení povolení k zaměstnání.

Pro žadatele v oboru gastronomie je nezbytné nejprve se obrátit na některou ze švýcarských zprostředkovatelských agentur: Gastro Job v Luzernu, Gastrosuisse v Zurichu, Schweizer Hotelierverein v Bernu, Union Helvetia v Luzernu.
 

3. Povinná registrace
 

Držitel platného českého cestovního pasu, který nemá v úmyslu pobývat na území Švýcarské konfederace déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, může do Švýcarska cestovat a pobývat tam bez víza. Po 3 měsících musí být pobyt ve Švýcarsku přerušen nejméně na 1 měsíc. Pokud přicestujete s úmyslem výdělečné činnosti, jste povinni se přihlásit do 8 dnů u kantonální cizinecké policie příslušné podle místa svého pobytu, vždy však před nastoupením svého pracovního poměru.
Jestliže máte oficiální pracovní smlouvu, předložíte tyto dokumenty:

    * platný identifikační doklad
    * osvědčení o zdravotním pojištění (pojistná smlouva s uznanou zdravotní pojišťovnou)
    * pasovou fotografii
    * dokumenty občanského charakteru (family record booktel, oddací list, rodný list dětí…)
    * pracovní smlouvu

Jestliže jste penzista nebo student:

    * pobyt do 3 měsíců ==> není nutné povolení k pobytu
    * pobyt nad 3 měsíce ==> nutné povolení k pobytu, informace vám podá příslušná obec
    * povolení se vydává na celé území Švýcarska, ale změnu místa pobytu je nutno hlásit
    * nutné dostatečné finační zabezpečení + zdravotní a úrazové pojištění na dobu pobytu
 

4. Povolení k pobytu
 

Švýcarsko poskytuje dva druhy povolení k pobytu, krátkodobé povolení k pobytu do 364 dní a pětileté povolení k pobytu. Osoby s krátkodobým povolením k pobytu nejsou povinné opustit Švýcarsko po ukončení jejich pracovní smlouvy.

Krátkodobé povolení k pobytu (povolení L EU/EHS)
K získání krátkodobého povolení k pobytu potřebujete pracovní smlouvu pro období méně než 12 měsíců. Žádost o toto krátkodobé povolení k pobytu musí být podána zaměstnavatelem u kantonálního úřadu trhu práce. Povolení k pobytu získáte na dobu trvání pracovního poměru. Při nové pracovní smlouvě můžete požádat o nové krátkodobé povolení k pobytu.

Povolení k pobytu (povolení B EU/EHS)
Jestliže máte pracovní smlouvu na jeden rok nebo na dobu neurčitou, musíte požádat o povolení k pobytu, které je platné 5 let. Toto povolení k pobytu zaručuje pracovní a geografický pohyb, to znamená, že můžete změnit povolání, místo pracovního výkonu nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou. Při předložení pracovní smlouvy na jeden rok nebo více, vám může být povolení k pobytu prodlouženo na další období pěti let. Prodloužení může být omezeno, pokud byste byl nezaměstnaný po dobu více než 12 měsíců po sobě.

Přeshraniční pracovník (povolení G EU/EHS)
Zde jsou změny oproti dřívější situaci. Ke statutu přeshraničního pracovníka mají nyní přístup všichni občané Evropské unie, nejenom ze sousedících zemí Švýcarska. Je zde ovšem podmínka návratu do mateřské země jedenkrát týdně. Neaktivní osoby (penzisté a studenti) musejí doložit, že mají dostatečné finační zabezpečení na dobu pobytu a zdravotní a úrazové pojištění. Povolení pobytu se vztahuje na celé území Švýcarska, o změnách ale musíte informovat příslušné instituce. Pracovní povolení je udělováno na 5 let. Studenti musejí doložit, že jsou řádnými studenty univerzity nebo uznané střední školy.

 

5. Sociální zabezpečení a daňová problematika

Z hrubého měsíčního platu se odvádí zálohy na sociální pojištění:

    * penzijní a pozůstalostní pojištění, invalidní pojištění a pojištění ztráty výdělku: 5,05 %
    * pojištění pro případ nezaměstnanosti: 1,25 % pro roční výdělek do CHF106.800
    * zaměstnanecké penzijní pojištění : cca 7,5 %, závisí na pojišťovací společnosti
    * úrazové pojištění: cca 0,8 % dle profese

S novými zeměmi EU začaly platit od dubna 2006 Nařízení Rady (EEC) 1408/71 a 574/72 o koordinaci sociálního zabezpečení.
Znamená to tedy, že oproti bilaterální smlouvě mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací z roku 1996, která se vztahovala jen na nemocenské pojištění, pojištění strarobní a invalidní, bude odpracovaná doba ve Švýcarsku započítatelná i pro účely úřadů práce v případě nezaměstnanosti. Je tedy možné po ukončení pracovního poměru ve Švýcarsku požádat o vydání formuláře E301 (potvrzení týkající se dob, které budou brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti).

 Kontaktní adresa pro sociální zabezpečení - styčný úřad pro zasílání žádostí o E301:
Staatssekretariat für Wirtschaft (seco)
Direktion für Arbeit
(State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour)
Effingerstrasse 1
CH-3003 Bern
tel. + 41 31 322 56 56
fax + 41 31 322 56 00

Ostatní typy pojištění:
Bundesamt fűr Sozialversichrung (BSV)
Effingerstrasse 20
3003 Bern
http://www.gsv.admin.ch/
Tel. +41 31 322 90 11
Fax +41 31 322 78 80
Email: international@bsv.admin.ch

DANĚ

Každý ze 26 švýcarských kantonů má svou daňovu legistativu, takže je daňové zatížení v každém kantonu jiné. V principu ale každý daňový poplatník je povinen podat přiznání daně každý rok. Mnoho kantonů ale neuplatňuje tento princip pro daňové poplatníky, kteří mají domicil v zahraničí (jsou např. daňovými rezidenci České republiky) nebo kteří nemají trvalé povolení k pobytu. V těchto případech odečítá zaměstnavatel daně (federální, kantonální a městské) přímo z platu k pokrytí splatné výše.

Federální daňová správa: http://estv.admin.ch/
MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Švýcarskem platí od 23. 10. 1996 (281/1996 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.
Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

metoda zápočtu
Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky

6. Převod podpory v nezaměstnanosti

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do Švýcarska, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (datum bude upřesněno přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Švýcarsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.

U švýcarské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Švýcarské konfederace. Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat  pobočku Vaší zdravotní pojišťovny.
Důležité informace také na http://www.cmu.cz/   - Centrum mezistátních úhrad

7. Uznávání pracovních kvalifikací

V Dohodě o volném pohybu osob podepsané Švýcarskem a Evropskou unii je obsažen i systém uznávání diplomů a vztahuje se i na nové státy EU. Tento systém platí pro regulované povolání. Povolání jsou považována za regulovaná, jestliže pro jejich výkon v zemi je požadováno vlastnictví diplomu. Pro uznání diplomu z jiné země je důležité, aby obsah a dálka vzdělání byly srovnatelné. Jak postupovat v případě regulovaného povolání:

 
    * Kontaktovat švýcarský národní úřad pro uznávání diplomů
    * Kontaktní úřad předá žadatele odpovědné instituci
    * Požadované doklady jsou:
          o vyplněný formulář žádosti,
          o kopie identifikačního dokladu,
          o diplom,
          o doklad o odborných zkušenostech.
    * Dále mohou být požadovány: osobní posudek, zdravotní posudek, řidičský průkaz a doklad, že nejste insolventní.
    * Doklady musejí být přeložené do úředního jazyka hostitelské země a pokud je to nutné i ověřené.

Švýcarský kontaktní úřad pro uznávání profesních diplomů:
http://www.bbt.admin.ch/
Nationale Kontaktstelle für Berufsdiplome
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
Effingerstrasse 27
CH-3003 Bern
tel.: +41 31 322 21 29
fax: +41 31 324 69 15
email: info@bbt.admin.ch

8. Zdravotní péče a pojištění

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí ve Švýcarsku, spadáte do švýcarského zdravotního systému a v ČR máte nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce, závisí na posouzení vaší zahraniční  pojišťovny.

Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení které jej dočasně nahrazuje. U zemí, které v průběhu roku 2006 ještě Evropský průkaz nevystavují, obdržíte pro stejný účel formulář E111.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje ve Švýcarsku a bydlí nadále v ČR, můžete požádat o formulář E106 vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník  pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě
vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Více informací najdete na stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti ve Švýcarsku čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete ve Švýcarsku vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu.
To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění ve Švýcarsku, aby po vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete. Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn, a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, tel. 234 462 041,
email: info@cmu.cz, http://www.cmu.cz/

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

10. Jak najít zaměstnání

A. Úřady práce

http://eures.europa.eu/     portál Eures
http://www.treffpunkt–arbeit.ch/   oficiální stránky Staatssekretariat fűr Wirtschaft, Arbeitsmarkt,
  Arbeitslosenversicherung
http://www.stelle.admin.ch/   stránky Eidgenőssisches Personalamt

B. Agentury práce

http://www.vpds.ch/   Verbrand der Personaldienstleister der Schweiz,Švýcarská asociace personálních
  agentur
http://www.jobsuchmaschine.ch/   vyhledávání z nabídek firem, personálních agentur…
http://www.gastronet.ch/   pracovní nabídky z gastronomie a hotelových služeb
http://www.nexus.ch/   IT oblast

C. Internet  
http://www.jobclick.ch/
http://www.topjobs.ch/
http://www.jobpilot.ch/
http://www.salaireonline.com/
http://www.jobs.ch/
http://www.stellen.ch/
http://www.swissjobs.ch/


Švýcarské zprostředkovatelny, které mají zájem o zdravotní sestry z České republiky:
1. Heinz Zimmermann
  tel: 00 41 56/ 210 28 38
  fax:00 41 56/ 210 28 39
  e-mail: zima@consulting-zimmermann.ch  
 
 2. Urs Käch
 tel: 00 41 41 280 32 32
 e-mail: advokaech@bluewin.ch
  http://www.advokaech.ch/

3. Yvonne Achermann
  e-mail: y.achermann@curaviva.ch
  http://www.curaviva.ch/

11. Minimální mzda

Ve Švýcarsku nebyla na národní úrovni stanovena minimální mzda. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2002 byla 5.417 CHF, přičemž podíl pracovních míst s minimálními výdělky (méně než 3.500 CHF) byl   8,9 %.

12. Týdenní pracovní doba, dovolená, státní svátky

Týdenní pracovní doba se liší podle druhu povolání. Průměrná délka je 41,5 hodin za týden. Vyšší pracovní pozice mají většinou 45 hodin za týden. Nejvyšší limit pro všechny zaměstnance je 50 hod./týdně Délka řádné dovolené: - pro zaměstnance do 20 let včetně ==> 5 týdny - pro zaměstnance nad 20 let ==> 4 týdny Tato minimální doba může být ujednáním v pracovní smlouvě prodloužena. Ve Švýcarsku je 6 – 13 státní svátků (dnů pracovního klidu) ročně, ne všechny svátky jsou vždy dnem pracovního klidu.

13. Sídla velvyslanectví

Vyslanectví Švýcarské konfederace v České republice
Pevnostní 7 - 162 01 Praha
tel.: +420 - 220 400 611
fax: +420 - 224 311 312

Vízové oddělení – tel. 220 400 615 (po – pá 14. – 17. hod.)
Provozní hodiny 9.00 – 12.00 po, út, čt, pá

Vyslanectví České republiky ve Švýcarsku
Ambassade de la République Tcheque
Burgernzielweg, Bern
P.O.Box 170
3006

tel.: 0041 31 35 04 070
fax: 0041 31 35 04 098
e-mail: bern@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/bern

provozní hodiny: po-pá 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

14. Použité zdroje informací

http://europa.eu.int/eures – stránky Evropských služeb zaměstnanosti poskytnuté informace vízového oddělení velvyslanectví Švýcarské konfederace v Praze
http://www.imes.admin.ch/ – stránky švýcarského Spolkového úřadu pro imigraci, integraci a emigraci
http://www.bsv.admin.ch/ – stránky švýcarského Spolkového úřadu pro sociální zabezpečení
http://www.statistik.admin.ch/ – stránky Švýcarského spolkového statistického úřadu
http://www.mpsv.cz/ – stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, informace o smlouvě o sociálním zabezpečení

Zdroj informací EURES

Datum uveřejnění: 25. 10. 2006 Autor: Kateřina Černá
Za úplnost informací na stránce odpovídá: PaedDr. Věra Kolmerová, odbor trhu práce, portal.eures@mpsv.cz
 

 


(ID 567)
oznámkovat54321
3.1.2008  •  zobrazeno58880x  •  hlasovalo170  •  hodnocení1,94