CZENGCOLROGER
Nabídka práce v zahraničí, práce v Německu, brigády v zahraničí
vyhledávání

Práce ve Švédsku - životní a pracovní podmínky

Obsah:

    1. Úvodní informace
    2. Pracovní povolení
    3. Povinná registrace
    4. Povolení k pobytu
    5. Sociální zabezpečení a daně
    6. Převod podpory v nezaměstnanosti
    7. Uznávání pracovních kvalifikací
    8. Zdravotní péče a pojištění
    9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
    10. Jak najít zaměstnání
    11. Minimální mzda
    12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
    13. Sídla velvyslanectví
    14. Další zdroje informací
 

1. Úvodní informace
 

Švédsko rozhodlo, že neuvalí žádná omezení a zákazy na občany nových členských států EU, kteří přicházejí do země pracovat. Podle současných pravidel může občan členské země pobývat ve Švédsku za účelem práce nebo studia. Nepotřebuje pracovní povolení, avšak jestliže chce zůstat v zemi déle než tři měsíce, bude po něm vyžadováno povolení k pobytu.

Občané EU mají také možnost usadit se ve Švédsku, aniž by byli zaměstnáni. Nicméně podmínkou je, že jsou schopni žít z vlastních prostředků.

Protože nové členské státy nejsou smluvní stranou Schengenské dohody, jejich občané se při přechodu švédských hranic musí prokázat platných cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Přechodné období pro pracovní trh a s tím spojená omezení nebylo v r. 2004 zavedeno navzdory vládní snaze prosadit toto pravidlo v parlamentu a ukotvit jej v legislativě. Vládní návrh nezískal dostatečnou podporu ze strany poslanců. Podle prohlášení vláda chtěla tímto svým krokem zajistit pro nové občany EU důstojné pracovní podmínky a ochránit je před zneužíváním ze strany nesolidních podnikatelů.

Otevření švédského pracovního trhu v důsledku přináší to, že občané ČR mají stejné právo pracovat ve Švédsku jako dřívější občané EU. Každý má právo být zaměstnán ve Švédsku legálně v souladu pracovními podmínkami v zemi.
 

2. Pracovní povolení
 

Občané ČR, kteří nastupují ve Švédsku do zaměstnání, nepotřebují pracovní povolení.
 

3. Povinná registrace
 

Finanční úřad se zabývá kromě daňové evidence residencí a pobytovými záležitostmi. Při první návštěvě místního finančního úřadu (lokala skattemyndigheten), kde budete potřebovat svůj pas, Vám bude přiděleno osobní číslo, které budou úřady používat pro různé účely (např. pro sociální pojištění).  
 

4. Povolení k pobytu
 

Po změně zákonů se nehovoří již o povolení, nýbrž spíše o registraci a potvrzení Vašeho pobytu. Abyste se řádně registrovali, je nezbytné prokázat, že splňujete všechny předpoklady, tj. že budete zaměstnán, budete mít dostatek finančních prostředků pro život ve Švédsku a že budete mít, kde bydlet.

Občané EU mají právo se ve Švédsku zdržovat z různých důvodů. A pro případ krátkodobých pobytů se budete hlásit o kartu krátkodobého residenta,  Rätt till uppehåll som EU-medborgare / right of residence as an EU citizen.

Za účelem dlouhodobého pobytu můžete žádat o další kartu residenta, uppehallstillstand / residence permit.

Pobytové záležitosti vyřizuje švédský migrační úřad, Migrationsverk / Migration Board.

Vaše rodina má také právo získat povolení k pobytu. Rodinní členové jsou definováni jako manžel nebo manželka, děti do 21 let, o které pečujete, a manželovi nebo manželčiny rodiče, které jsou závislé na Vaší podpoře.

Jestliže máte zájem o podrobnosti k povolení pobytu, navštivte internetové stránky migračního úřadu nebo se obraťte na švédskou ambasádu v ČR.

Migrační úřad ve Švédsku, ústředí
Adresa: 601 70 Norrköping
Te.: 011-15 60 00
Fax: 011-10 81 55
osobně: Tegelängsgatan 19 A
migrationsverket@migrationsverket.se

http://www.migrationsverket.se/.
 

5. Sociální zabezpečení a daně
 

Svoboda pohybu v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (EHP) patří k základním právům občanů členských zemí. V případě, že toto právo uplatníte, budete se vyrovnávat s jistými rozdíly, které jsou dány národními systémy. Nařízení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72 slaďují jednotlivé systémy týkající se sociálního zabezpečení. Nařízení se aplikuje ve všech členských státech EU/EHP. Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí získáte přehledné informace: http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=532 .

Zdrojem všeobecných informací je internetová stránka o Švédsku - http://www.sweden.se/, která pojednává také o zdravotním a sociálním systému.

Srážky, příspěvky a daně
Jestliže budete ve Švédsku zaměstnáni, budete tam ze mzdy platit zálohy na daň a odvody na sociální zabezpečení či pojištění podle platných předpisů země. Systém zahrnuje jak přímé tak nepřímé daně či poplatky. K těm přímým patří daň z příjmu, která je ve Švédsku národní a místní.

Jako jednotlivec budete nejspíše platit větší část daně z příjmu místně. Kdyby byl váš příjem vyšší než SEK 298,600 (r. 2005), odvedli byste také národní daň (20-25% z přesahující částky). Sazba místní daně bývá stanovena poměrně k vašemu příjmu. Bez zevšeobecňování lze říci, že činí asi 31%.


Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňová rezidence nebo daňový domicil) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho vašeho příjmu projevuje jak Česká republika tak Švédsko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Švédskem platí od roku 1996 (281/1996 Sb.) smlouva o zamezení dvojího zdanění.

Ohledně podrobných informací a poradenství kontaktujte EURES poradce v ČR nebo ve Švédsku. Užitečné pro vás určitě budou webové stránky švédské instituce pro daně Skatteverket http://www.skatteverket.se/.

Sociální věci
Přímý kontakt s klientem zajišťují místní úřady, kterých je v zemi více než tři sta (allmän försäkringskassa). Na evropské úrovni a mezi úřady jednotlivých států je styčným úřadem IAF. Pro jednotlivce je však podstatné to, že se obrací na a jedná s místní pobočkami.

Švédské sociální pojištění v sobě zahrnuje několik typů a konkrétně pojištění pro případ nezaměstnanosti je odvislé od Vaší situace a rozhodnutí. V základní míře je zavedeno i pro ty, kteří nepřispívají do žádného pojišťovacího fondu (A-kassorna). Pro tento první případ je založen fond Alfa-kassan. Systém sociálního pojištění čítá zhruba 36 pojišťovacích fondů. Když vybíráte fond neboli pojišťovnu, vězte, že členství je podmíněno vaší pracovní činností (nejméně 17 hodin týdně po dobu alespoň čtyř pěti týdnů). Pro členství je směrodané odvětví či obor činnosti, ve kterém působíte. Není náhoda, že většina sociálních pojišťoven je spojena s odborovými organizacemi.

Po ukončení pracovního poměru můžete uplatnit princip EU, že máte právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání. To znamená, že nemusíte balit kufry a cestovat zpět do Česka, jestliže chcete ve Švédsku najít novou práci a zůstat tam i do budoucna. V opačném případě je vhodné již před návratem do České republiky požádat pojišťovací fond o vystavení formuláře E 301, který slouží pro účely sociálního zabezpečení na evropské úrovni a pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení dob pojištění a zaměstnání (zápočtového listu). Stát tímto potvrzuje doby vašeho sociálního pojištění, které mohou být později vzaty v úvahu pro přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice nebo v jiném členském státě.
O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme podat žádost ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu ve Švédsku. Z výše uvedeného plyne, že je nezbytné znát fond, u kterého jste byli pojištěni.


Švédské pojišťovací fondy

Seznam sociálních pojišťoven naleznete na
http://www.samorg.org/

- jdi na Arbetslöshetskassorna
- jdi na A-kassorna från A till Ö

přímý odkaz:
http://www.samorg.org/so/(0lzodw45lpz3ed3oel4vri55)/Index.aspx?id=159

Instituce:
Försäkringskassan / The Social Insurance Administration
Internet: http://www.forsakringskassan.se/  

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen – IAF
Swedish Unemployment Insurance Board
Box 210
641 22 Katrineholm
Sweden
Internet http://www.iaf.se/

The Federation of Unemployment Insurance Funds
SE-Box 1110, 11181 Stockholm, Sweden,
Visiting: Klara Norra Kyrkogata 33
Internet: http://www.samorg.org/

Daně, finance
http://www.skatteverket.se/
 

6. Převod podpory v nezaměstnanosti
 

Jste-li nezaměstnaný a v evidenci úřadu práce a současně vám jsou přiznány dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, získáváte právo požádat o transfer dávek do Švédska po dobu, kdy tam budete hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců nebo do vyčerpání podpůrčí doby, je-li kratší. Přitom byste měl splnit podmínky, že jste na domácím úřadu práce evidován po dobu čtyř týdnů, že o transfer dávek předem požádáte prostřednictvím formuláře E 303 a stanovíte dobu odjezdu a cílové místo ve Švédsku a také že se do sedmi dnů dostavíte na švédský úřad práce.

Nezaměstnaný s E 303 se hlásí přímo na úřadu práce v místě nového bydliště. Způsob přijetí a péče o nezaměstnané s E 303 ze strany pracovního úřadu je věcí toho kterého úřadu.  
 

7. Uznávání pracovních kvalifikací
 

Princip je takový, že jestliže jste kvalifikováni a tedy oprávněni vykonávat určitý typ práce v ČR, jste rovněž kvalifikováni pro tutéž práci i ve Švédsku.
K výkonu regulované profese se vyžaduje potvrzení. Je třeba dodat, že k provádění některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. I jiní odborníci si  mohou své kvalifikace a dovednosti nechat ve Švédsku ověřit (učitelé, právníci, ...).

Pokud jste již rozhodnuti pracovat ve Švédsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí spočívá na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby
V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet  s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://www.csvs.cz/struktura/sedv/ContactPoint.pdf  nebo na http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.
Pokud je vámi vybraná činnost ve Švédsku regulovaná, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Poradenství v této oblasti poskytuje Švédská národní agentura pro vyšší vzdělání (Högskoleverket).

Högskoleverket / National Agency for Higher Education
Luntmakargatan 13
Box 7851
SE-103 99 Stockholm
Phone: +46 8 563 085 00
Fax: +46 8 563 085 50
E-mail: hsv@hsv.se
http://www.hsv.se/

Další informace: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications
 

8. Zdravotní péče a pojištění
 

Všechny osoby trvale žijící ve Švédsku využívají systému Národního zdravotního pojištění, který zajišťuje zdravotní péči a hospitalizaci v ceně stanovené pro pacienty. Výše poplatku, který pacienti platí, je určována krajskou radou a kraj od kraje se liší. Lékařská péče, pobyt v nemocnici a další služby podléhají poplatkům kromě péče o těhotné ženy a o děti.

Český pracovník zaměstnaný ve Švédsku má právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání, kterou Vám hradí zahraniční zdravotní pojišťovna, u níž jste pojištěn. Po novelizaci Nařízení č. 1408/71 také platí že, všechny osoby přechodně pobývající v jiném členském státě mají nárok na poskytnutí takové lékařsky nezbytné zdravotní péče, aby se nemusely vracet domu dříve než zamýšlely. Občané, kteří začnou pracovat v jiném členském státě, mají oznamovací povinnost vůči své dosavadní pojišťovně. Evropský průkaz zdravotního pojištění vystavený českou pojišťovnou má při předložení v zdravotnickém zařízení členské země stejné účinky jako národní průkaz pojištěnce s tím, že nárok je omezen na lékařsky nezbytnou péči.

Pokud jste českým občanem, který pracuje a bydlí ve Švédsku, máte v ČR nárok na nezbytnou zdravotní péči. To, zda máte bydliště ve státě výkonu práce, závisí na posouzení vaší zahraniční pojišťovny. Pro účely čerpání péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení které jej dočasně nahrazuje). U zemí, které v průběhu roku 2006 ještě Evropský průkaz nevystavují, obdržíte pro stejný účel formulář E111.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje ve Švédsku a bydlí nadále v ČR,  můžete požádat o formulář E106 vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník  pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR, je v kompetenci této instituce. Za předpokladu, že nadále bydlíte v ČR, vystaví Vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud Vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Více informací najdete na stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/

Do doby, než budete pojištěni ve Švédsku, lze v akutním případě využít zdravotní péče na Evropský průkaz od české pojišťovny se všemi důsledky.

Lékařské ošetření
Vyhledejte nejbližší ambulanci, nemocnici nebo smluvního oblastního/privátního lékaře a předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění.
Seznamy smluvních lékařů jsou k dispozici v lékárnách.
Náklady na stomatologické ošetření budete muset zaplatit sami.

Nemocniční péče
Pokud je onemocnění závažné, obraťte se přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění). Pohotovost – akutmottagningen.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast:
Lékařské ošetření 100–250 SEK
Ambulantní akutní ošetření cca 250 SEK
Léky cena do 900 SEK: 100 %, cena od 900–4300 SEK: 10 %–50 %, max. 1800 SEK/rok
Hospitalizace 80 SEK/den

Úhrada nákladu
Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péči v hotovosti, uschovejte si originály účtů a po návratu do ČR se obraťte na pobočku své české zdravotní pojišťovny. Česká zdravotní pojišťovna vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila švédská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů.

Více informací:
Místní úřady sociálního pojištění (Lokala Försäkringkassan).
 

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
 

Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.
Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU
Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě,podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.
Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, tel. 234 462 041, email: info@cmu.cz, http://www.cmu.cz/

Před odjezdem kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu.
 

10. Jak najít zaměstnání
 

Přihlášky
Když se ucházíte o práci ve Švédsku, obyčejně nemusíte vyplňovat nějaký zvláštní formulář. Není výjimkou, že velké společnosti mají zavedeny interní přihlášky.
Obvykle sestavíte motivační či průvodní dopis svými vlastními slovy, v němž popíšete sebe, své vzdělání a motivaci. K dopisu můžete přiložit také svou fotografii.

Přihláška zpravidla obsahuje obsahuje následující položkyi:

    * dopis / a letter
    * životopis / your CV
    * kopie vysvědčení, diplomů, výučních listů atd. / copies of grades, diplomas, certificates of employment etc.
    * reference / references
    * ukázky práce (je-li to nutné) / work samples (if relevant)


Pracovní smlouva
Smlouva může být založena na ústní dohodě, písemném dokumentu nebo dokonce na tiché dohodě. V sektoru služeb je však zaměstnavatel nucen vydat písemné potvrzení o zaměstnání.
V praxi je většina pracovních smluv ústního charakteru, avšak je rozumné požádat zaměstnavatele o písemné vyjádření.
Zaměstnavatel musí sdělit zaměstnanci podmínky práce písemnou formou, a během prvního měsíce zaměstnání. Podmínky by měli obsahovat následující informace:

 

    * jméno a adresa zaměstnavatele a zaměstnance, datum nástupu a název pracoviště
    * pozice a povinnosti pracovníka
    * předpokládaná doba trvání pracovního poměru
    * plat a způsob platby
    * pracovní doba a dovolená
    * případná kolektivní smlouva
    * podmínky pro práci v zahraničí jestliže bude tato práce trvat déle než měsíc

Využitítě internetu a sítě EURES
EURES se skládá jak jednak z personálu EURES (EURES poradci, kontaktní osoby) a jednak z informačních technologií. Obě tyto složky by se podílí na službě tak, aby tvořili funkční síť.
Zájemci mohou žádat informace na úřadech práce a současně využívat samoobslužného systému na internetu.

Databáze a užitečná spojení:

Evropská databáze, vč. Švédska:
http://eures.europa.eu/

Portál švédských služeb zaměstnanosti:
http://www.ams.se/

AMS Public Employment Service (Job-Bank):
http://platsbanken.amv.se/
http://platsbanken.amv.se/region/

The Swedish Association of Staff Agencies:
http://www.almega.se/
( http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=2009414 )

Soukromé job servery:
http://www.jobs-in-europe.net/sweden.html
http://www.jobline.se/
http://www.stepstone.se/
http://www.jobfinder.se/
http://www.manpower.se/
http://www.proffice.se/

Švédský tisk na internetu s pracovními nabídkami:
http://www.dn.se/
http://www.svd.se/

Jiné:
Servery pro vybrané profese a sektory -
zdravotnický personál: http://www.sos.se/
zvěrolékaři: http://www.jordbruksverket.se/
námořnické profese: http://www.sjofartsverket.se/

Švédské podniky zastoupené v ČR:
http://sed.swedishtrade.se/
(http://sed.swedishtrade.se/e/index.htm)

 

11. Minimální mzda
 

Ve Švédsku není minimální mzda zákonem stanovena plošně. Výše mzdy se řídí kolektivními smlouvami – dohoda mezi zaměstnavatelskými organizacemi a odbory. Nejnižší částka podle kolektivních smluv je přibližně SEK 14 400,- (pro úklidové služby, například). V závislosti na pracovních zkušenostech a kvalifikaci a také zeměpisné poloze může docházet k rozdílům.
(Pro příklad: svářeč: SEK 19 000,- ; pekař: SEK 17 500,- ; zubař: SEK 35 000,- )

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
 

Standardní týdenní pracovní doba ve Švédsku je 40 hodin.
Zaměstnanci mají během pracovního dne právo na odpočinek. Zpravidla je toto právo uplatněno tak, aby zaměstnanci nepracovali déle než pět hodin nepřetržitě.
Hodiny přesčas nesmí překročit 48 hodin za čtyřtýdenní období (50 hodin za měsíc). Celkem za rok nesmí přesčasové hodiny překročit 200 hodin.
Všichni zaměstnanci mají nárok dostat 25 dnů plně placené dovolené, což je pět týdnů v roce.
Kolektivní smlouvy mohou upravovat nárok na dovolenou na vyšší počet dnů.
V praxi to je tak, že od června do srpna si mohou zaměstnanci vybrat nejméně čtyři týdny souvislé dovolené.

Počet oficiálních svátků / dnů pracovního klidu
Ve Švédsku je 13 státních svátků. Obvyklé dny pracovního klidu nastávají v období Velikonoc, Letního slunovratu, Vánoc a Nového roku.
Za státní svátky ve Švédsku jsou považovány následující dny:
Nový rok (1. leden)
Svátek Tří králů / Epifanie (6. ledna)
Velký pátek (pohyblivý)
Velikonoční neděle (pohyblivý)
Velikonoční pondělí (pohyblivý)
1. květen
Nanebevzetí (pohyblivý)
Svatodušní svátek (pohyblivý)
Letní slunovrat (pohyblivý)
Svátek všech svatých (pohyblivý)
První svátek vánoční (25. prosinec)
Druhý svátek vánoční (26. prosinec)
Silvestr (31. prosinec)

13. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Švédska
Úvoz 13, P.O. Box 35, Praha 612
160 12

tel: 220 313 200
fax: 220 313 240
e-mail: ambassaden.prag@foreign.ministry.se

Provozní hodiny úřadu
08.30 - 12.30 13.30 - 16.30 Otevírací hodiny pro veřejnost: 09.00 - 12.00

Obchodní oddělení
Štěpánská 57, Praha 1
110 00
tel: 222 242 000
fax: 224 213 026

Velvyslanectví České republiky ve Švédsku
Embassy of the Czech Republic
Villagatan 21, Stockholm
Box 26156
114 32

tel: 00468/4404210, sekretariát-4404225
fax: recepce-00468/4404235, sekretariát-4404211
e-mail: stockholm@embassy.mzv.cz, recepce-info_stockholm@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek: 07.45 - 16.15
úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí - pátek: 09.00 - 11.00

České centrum ve Stockholmu
http://www.czechcentres.cz/stockholm/

14. Použité zdroje informací

http://europa.eu.int/eures - EURES
http://www.mpsv.cz/ - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
http://www.cmu.cz/ - Centrum mezistátních úhrad
http://www.mzv.cz/ - Ministerstvo zahraničních věcí ČR
http://www.ams.se/ - Švédské služby zaměstnanosti
http://www.iaf.se/ - Styčný úřad pro sociální zabezpečení
http://www.forsakringskassan.se/ - Švédský úřad sociálního pojištění
http://www.sweden.cz/ - portál o Švédsku
http://www.migrationsverket.se/ - Švédský imigrační úřad
http://www.skatteverket.se/ - Švédský daňový úřad
http://www.utrikes.regeringen.se/index.htm - Švédské ministerstvo zahraničí
http://www.riksdagen.se/ - Švédský parlament

 
Za úplnost informací na stránce odpovídá: PaedDr. Věra Kolmerová, odbor trhu práce, portal.eures@mpsv.cz
 

Zdroj informací EURES

 


(ID 566)
oznámkovat54321
3.1.2010  •  zobrazeno31946x  •  hlasovalo121  •  hodnocení2,07