CZENGCOLROGER
Nabídka práce v zahraničí, práce v Německu, brigády v zahraničí
vyhledávání

Práce v zahraničí-Španělsko - životní a pracovní podmínky

 
Úvodní informace

1.5. 2006 byl pro české občany pracovní trh ve Španělsku uvolněn. Rozhodnutí zavést přechodné období na volný pohyb pracovníků je od tohoto data zrušeno, tzn., že čeští pracovníci již nepotřebují pro práci ve Španělsku žádné pracovní povolení (ani pracovní vízum).

 

Oficiální název:                      Španělské království - Reino de Espaňa
Zkrácený název:                    Španělsko - Spain
Rozloha:                                 505 992 km²
Státní zřízení:                         Konstituční monarchie
Počet obyvatel:                      44,7 mil. (dle sčítání lidu v roce 2006)
Hustota osídlení:                     88,39 obyvatel na km²
Hl.město:  Madrid
Počet obyvatel hl.města.       3,2 mil.
Jiná města:                             Barcelona, Valencie, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao
Administrativní členění:         17 autonomních oblastí složenými z 52 provincií  a 2 evklávami
                                               Ceuta a Melilla
Úřední jazyk:                          Španělština
Národnostní složení:              73 % Španělé, 18 % Katalánci, 2,5 % Baskové
Měna:                                      1 EURO = 100 centů
Náboženství:                          83,6 % katolíci, 11,9 % bez vyznání, 2 % protestantů, 1,8 %
                                               muslimů, 0,7 % ostatní
Hranice:                                 Francie, Portugalsko
Čas:                                        GMT + 1 (letní čas zaveden)
Geografická poloha:              Rozkládá se na větší části Pyrenejského poloostrova, 
                                               ležícího na jihozápadním výběžku Evropy.
HDP:                                       27 542 USD
Podnebí:                                subtropické klima ovlivňované Středozemním mořem, západním 
                                              severoatlantickým prouděním a teplými větry ze Sahary
Míra nezaměstnanosti:         8, 1 %
Sousední země:                    Francie, Portugalsko
Přistoupení k EU :                 1.1.1986


Pracovní povolení

K legální práci ve Španělsku již nepotřebují čeští občané, kteří pracují nebo chtějí pracovat ve Španělsku, pracovní povolení. Právo volného pohybu a pobytu osob se vztahuje kromě práce také na podnikání. Svoboda pohybu znamená právo zakládat ve Španělsku podnikatelské subjekty (zakládat společnosti nebo působit jako osoby samostatně výdělečně činné), poskytovat služby apod.
Více informací najdete na:

http://www.euroinfocentrum.cz/enlargement/page.php?wid=10&sid=689  nebo http://www.investinspain.org/

Povinná registrace

Po příjezdu do Španělska je nutné získat „identifikační číslo cizince“, tzv. NIE (número de indentificación de extranjero). Toto číslo musí být uvedeno na všech vydaných a zpracovávaných dokumentech. Na příslušném úřadě pro cizince (Oficina de Extranjero) je nutné předložit tyto dokumenty:

vyplněnou žádost
originál či kopii občanského průkazu či pasu
případně další požadované dokumenty

Pokud jste nikdy předtím ve Španělsku nepracovali, musíte také získat „osobní číslo sociálního zabezpečení“,

které za vás také může vyřídit zaměstnavatel. Pro vydání je nutné předložit následující:

žádost (TA–1)
identifikační dokumenty
(občanský průkaz, pas)

Povolení k pobytu

Pokud budete ve Španělsku pracovat, musíte požádat do 30 dnů od vstupu do země o povolení k pobytu v příslušné provincii na cizinecké policii (Policía de Extranjería, área de trabajo y migración). Pro ostatní osoby (penzisté, ekonomicky neaktivní občané, podnikatelé, studenti atd.) platí: pokud se rozhodnete zůstat v zemi déle než 90 dnů, musíte  také požádat o povolení k pobytu na cizinecké policii. Při pobytu do 90 dnů není třeba o povolení k pobytu žádat.  Jediným omezením pobytu ekonomicky neaktivních občanů ČR na území Španělska je výhrada, aby se dotyčný občan ČR nestal, resp. aby nehrozilo, že se stane, přítěží sociálního systému Španělska. Platí, že v okamžiku, kdy se občan ČR poprvé přihlašuje k pobytu, může po něm příslušný úřad vyžadovat doložení skutečnosti, že nehrozí, že by se mohl stát takovouto přítěží (zejména doložením dostatečného pravidelného měsíčního příjmu nebo dostatku finančních prostředků na účtu apod.). Nebude-li moci občan ČR tuto skutečnost doložit, může příslušný úřad jeho pobyt na svém území odmítnout. Může tak ale učinit pouze při prvním přihlašování občana ČR k pobytu; jakmile je toto povolení uděleno, je již prodlužováno automaticky. U ekonomicky neaktivních občanů, kteří nejsou důchodci, se k této podmínce dále přidává podmínka zdravotního pojištění vůči všem rizikům. Při přihlašování dále platí, že občan musí prokázat, do jaké kategorie patří (důchodce, student apod.).

Bližší informace o pobytu ve Španělsku, systému přihlašování apod. najdete na  http://www.mir.es/, extranjeros, régimen comunitario.

 Sociální zabezpečení

 

Srážky
Jakmile začnete ve Španělsku pracovat a tudíž přispívat do systému sociálního zabezpečení, obdržíte Kartu sociálního zabezpečení, kde jsou uvedeny vaše osobní údaje spolu s přiděleným číslem. Tato karta vám zaručuje nárok na bezplatnou lékařskou péči či
hospitalizaci.

Z hrubého platu budete platit odvody stejně jako občané Španělska.

Z hrubého platu odvedete následující srážky: 


  • Sociální a zdravotní pojištění:
- 4,7 % standardní příspěvek
- 1,55  % příspěvek na nezaměstnanost
- 0,1 %  ostatní (garance mzdy v případě bankrotu, příspěvek na profesní vzdělávání) 
  • daň z příjmu
- do výše příjmu  4.161,6 EUR → 15 %
- 4.161,6 EUR – 14.357,52 EUR → 24 %
- 14.357,52 EUR – 26.842,32 EUR → 28 %
- 26.842,32 EUR – 46.818 EUR → 37 %
- 46.818 EUR – a výše → 45 %

Každý zaměstnanec má celoživotně přiděleno úřadem číslo, pod kterým jsou odváděny dávky. Informace o systému španělského sociálního zabezpečení a o všech dávkách sociálního zabezpečení lze získat na adrese instituce INSS (Instituto Nacional de la Seguridad social) http://www.seg-social.es/, či na bezplatné tel. lince 900 16 65 65 (Centro de Atención e Información de la Seguridad Social).

Po ukončení pracovního poměru ve Španělsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme požádat o něj ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu ve Španělsku. Kontaktní institucí vydávající tento formulář ve Španělsku je vždy úřadovna DIRRECCION PROVINCIAL v příslušné provincii, dle místa posledního pobytu, respektive sídla posledního zaměstnavatele. 

Přesnou adresu je možné vyhledat na http://www2.inem.es/general2/dirinte/asp/dirinte.asp
Pro hlavní město Madrid je kontaktní institucí: 
Servicio Público de Empleo Estatal
Condesa de Venadito
9 – 28027
Madrid
Spain
Tel: 91 582 28 20,  91 585 28 25

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena. Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Mezi Českou republikou a Španělskem platí od roku  1982 bilaterální dohoda  o zamezení dvojího zdanění (zákon č. 23/1982 Sb.). Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda vynětí: Metoda vynětí s výhradou progrese (nejčastější z metod tzv. vynětí) se uplatňuje tak, že se teoreticky zjistí částka daně, kterou by poplatník hradil v ČR ze všech svých příjmů (tj. včetně zahraničních příjmů později vyňatých). 
Z takto vypočtené daně se zjistí procento celkového daňového zatížení z úhrnného daňového základu (opět včetně zahraničních  příjmů) a takto zjištěnou procentní sazbou se stanoví daň 
u příjmů ze zdroje pouze v ČR. Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků 
ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění zde ke stažení

Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad: http://www.finance.cz/home/dane/seznamy/financni_urady/


Převod podpory v nezaměstnanosti
 

Počínaje 1. 5. 2006 získává nezaměstnaný, který je registrován u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, právo požádat o transfer této podpory do Španělska, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z ČR (data budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Španělsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby
V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet  s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách
http://www.csvs.cz/struktura/sedv/ContactPoint.pdf  
nebo na 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat
o uznání své odborné kvalifikace.
V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Další důležité informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/


Akademické uznávání


Akademické uznávání je možno definovat jako uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jednoho (domácího nebo cizího) vzdělávacího zařízení jiným vzdělávacím zařízením. Ve Španělsku je pro toto uznávání zodpovědné Národní informační centrum pro akademické uznávání – NARIC (Centro Nacional de Información sobre Reconocimiento Académico). Více informací na http://www.mec.es/ (Ministerstvo školství, kultury a sportu).

Profesní uznávání


Pro takzvané neregulované profese je jejich kvalifikace ve Španělsku uznaná automaticky. Pro ostatní, takzvané regulované profese, platí jiný režim – poloautomatické uznávání, pro které má Španělsko svými vnitřními předpisy stanovené kvalifikační požadavky. Na uznání vzdělání je nutné porovnat délku a obsah studia v porovnatelné vzdělávací instituci. Pokud se v délce, případně kvalitě studia zjistí zásadní rozdíly, žadatel se bude moci rozhodnout  mezi složením rozdílové zkoušky, anebo takzvaným adaptačním obdobím pod dozorem. Aktuální seznam regulovaných profesí ve Španělsku, které je možné vykonávat po uznaní kvalifikace, se nachází na webové stránce španělského Ministerstva školství, kultury a sportu: http://www.mec.es/ (Educación Títulos y estudios extranjeros: homologación, convalidación y reconocimiento).

Zdravotní péče a pojištění

Jakmile začnete ve Španělsku pracovat a tudíž přispívat do systému sociálního zabezpečení, obdržíte Kartu sociálního zabezpečení, kde jsou uvedeny vaše osobní údaje spolu s přiděleným číslem. Tato karta vám zaručuje nárok na bezplatnou lékařskou péči či hospitalizaci. Lékařské ošetření poskytuje ve Španělsku některé z následujících zdravotnických zařízení: poradenské centrum (consultorio), ambulance (ambulatorio), zdravotnická centra (centro de salud), nemocnice (hospital). Více informací o těchto zařízeních je možné získat na adrese Národního institutu zdravotnické správy (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) ( http://www.ingesa.msc.es/ ).

Detailnější informace získáte na internetových stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/  - styčné místo pro oblast zdravotního pojištění.

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči. O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete. Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání


V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU
Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě,podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59  Praha 3
tel.: 234 462 041
email: info@cmu.cz, http://www.cmu.cz/

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

Jak najít zaměstnání

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací
 o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://eures.europa.eu/. Na stránkách portálu EURES jsou dostupná i volná místa španělských služeb zaměstnanosti. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu  poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

EURES Španělsko
Seznam EURES poradců ve Španělsku je k dispozici na internetové adrese http://eures.europa.eu/ v sekci „poradci EURES“.
Dříve než žadatel kontaktuje EURES poradce ve Španělsku, měl by svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice.

Veřejné služby zaměstnanosti


Informace o pracovních příležitostech najdete na stránkách Národního úřadu práce ( http://www.inem.es/ ). Tato instituce je součástí španělského ministerstva práce a sociálních věcí a vykonává funkci veřejných služeb zaměstnanosti Španělska. Národní úřad práce vydal publikaci „Gía para trabajar en España (k dispozici též v anglickém, německém a francouzském jazyce):
http://www.inem.es/ciudadano/empleo/guias.html, kde uvádí základní informace pro občany, kteří chtějí vstoupit na španělský trh práce.

Sezónní práce


Sezónní práce jsou ve Španělsku nabízeny prostřednictvím soukromých zprostředkovatelských agentur. Ve „Zlatých stránkách“ (Páginas Amarillas http://www.paginas-amarillas.es/ ) lze jejich seznam a kontakty na ně nalézt v sekci „Temporary Employment agencies“ nebo v registru Ministerstva práce a sociálních věcí ( http://www.mtas.es/ ) nebo na internetu jako ETT (Empresas de trabajo temporal – agentury nabízející sezónní práce) http://www.mtas.es/empleo/ett-OIA/inicio.htm

Vybrané Job servery v Španělsku

http://www.monster.es/
http://www.expansionyempleo.com/
http://www.computrabajo.es/
http://www.typicallyspanish.com/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.sitiosespana.com/ (Buscar Trabajo)
http://www.jobpilot.es/
http://www.infojobs.net/
http://www.trabajos.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.laboris.net/
http://www.cybersearch.es/
http://www.empleo.com/
http://www.todotrabajo.com/
http://www.trabajo.org/
http://www.recursoshumanos.net/
http://www.acciontrabajo.com/
http://empleo.paginas-amarillas.es/
http://www.oficinaempleo.com/
http://intoko.es/
http://www.lanbide.net/
 

 

Nabídky práce v tisku

El País  http://www.elpais.es/
Empleo  http://www.excoge.com/
ABC Electrónico  http://www.todotrabajo.abc.es/
El Mundo  www.elmundo.es/Empleo či www.elmundo.es/cobranded/empleo
La Razón  http://www.larazon.es/
El Periódico  http://www.elperiodico.es/
Galicia Nova  http://www.galicianova.com/
La Estrella Digital  http://www.estrelladigital.es/
„Sur in English“  http://www.surinenglish.com/
Heraldo de Aragón  http://www.empleo.heraldo.es/
Kiosco Internet  www.kiosco.net/
Celostátní a regionální tisk  www.mir.es/oris/enlaces/prensa.htm
Radio Televisió Espaňola programme "Aquí hay trabajo"  www.rtve.es/tve/program/empleo/main.html
Busca medios  http://www.buscamedios.com/
Press Journal  http://www.journalismnet.com/

Agentury dočasného zaměstnávání

http://www.accessett.com/
http://www.adecco.es/
http://www.altagestion.es/
http://www.attempora.es/
http://www.cepede.com/
http://www.faster.es/
http://www.randstad.es/
http://www.temporaltransfer.com/

Minimální mzda

Minimální mzda ve Španělsku je každoročně stanovena vládou po konzultaci s odbory. Pro rok 2007 činí minimální mzda 570,60 € za měsíc, tj. 19,02 € za den. Více informací o mzdách najdete na stránkách http://contenido.monster.es/salext/salarios/infografia nebo http://www.lexjuridica.com/

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Běžná pracovní doba činí průměrně 40h za týden. Počet odpracovaných hodin nesmí přesáhnout 9 hodin denně. Každý zaměstnanec má nárok na dovolenou, která nesmí být nižší než 30 dní. Státní svátky by celkem neměly přesáhnout 14 dní v roce. Některé svátky jsou celostátní, jiné se liší v závislosti na autonomní oblasti. Pokud některé svátky připadají na sobotu a neděli, může na základě rozhodnutí vlády dojít ke kompenzaci volnem v následující pondělí.

Sídla velvyslanectví


Španělské velvyslanectví v České republice
Badeniho 4, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 224311222
Fax: +420 233341770
E-mail: embespcz@mail.mae.es
http://www.mae.es/

Velvyslanectví České republiky ve Španělském království
Avenida Pío XII, 22 - 24, 28016 Madrid,
Tel.: (0034) 91 353 18 80
Fax: (0034) 91 353 18 85
E-mail.: madrid@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/madrid

Použité zdroje informací

http://www.mae.es/ – informace Španělského velvyslanectví v ČR
http://www.mzv.cz/madrid - Velvyslanectví České republiky ve Španělském království
http://www.integrace.cz/ – volný pohyb pracovních sil, zaměstnání v rozšířené EU
http://eures.europa.eu/  – portál EURES (informace o životních a pracovních podmínkách ve Španělsku, volný pohyb osob)
http://www.inem.es/ - Veřejné služby zaměstnanosti Španělska (informační brožura „Práce ve Španělsku“)
http://www.export.cz/ – stránky podpory obchodu (podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil)


 

ZDROJ INFORMACÍ EURES


Datum uveřejnění: 7. 1. 2008
Za úplnost informací na stránce odpovídá: PaedDr. Věra Kolmerová, odbor trhu práce, portal.eures@mpsv.cz 
 
 


(ID 560)
oznámkovat54321
22.8.2008  •  zobrazeno21367x  •  hlasovalo79  •  hodnocení2,10