CZENGCOLROGER
Nabídka práce v zahraničí, práce v Německu, brigády v zahraničí
vyhledávání

Práce v zahraničí- práce v Belgii - životní a pracovní podmínky

Obsah:


    1. Úvodní informace
    2. Pracovní povolení
    3. Povinná registrace
    4. Povolení k pobytu
    5. Sociální pojištění a daňová problematika
    6. Převod podpory v nezaměstnanosti
    7. Uznávání pracovních kvalifikací
    8. Zdravotní péče a pojištění
    9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
    10. Jak najít zaměstnání
    11. Minimální mzda
    12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
    13. Sídla velvyslanectví
    14. Další zdroje informací

      

1. Úvodní informace


Oficiální název: Belgické království, francouzsky: Royaume de Belgique, vlámsky: Koninkrijk van België, německy: Königreich Belgien
Zkrácený název: Belgie (Belgique/Belgie)
Rozloha: 30.528 km2
Státní zřízení: federativní konstituční monarchie
Počet obyvatel: 10.396.421 (k 1. lednu 2004)
Hustota osídlení: 340 obyv./km2, z toho -

- ve Vlámsku 444/km2
- ve Valonsku 200/km2
- v Bruselu 6.172/km2


Hlavní město: Brussel, Bruxelles, Brüssel
Počet obyvatel hlavního města: 999.899 (2004)
Jiná města: Antverpy (Antwerpen, Anvers), Gent (Gand), Lutych (Liége/Luik), Brugy (Brugge)
Administrativní členění: tři autonomní oblasti – Vlámsko, Valonsko a Brusel; 10 provincií
Úřední jazyk: vlámština, francouzština, němčina
Národnostní složení: Belgičané (91%) – Vlámové (58,5%), Valoni (32%), Němci (0,5%); Italové, Maročané, Francouzi, Turci, Holanďané, Španělé, Portugalci
Vlámové (žijící ve Flandrech) 6.016.024
Valoni (žijící ve Valonsku) 3.380.498
Region Brusel (dvojjazyčný) 999.899
(85% obyvatel Bruselu se hlásí k francouzské a 15% k vlámské jazykové příslušnosti)
Německy hovořící menšina 71.899 (tvořící v Germanofonním společenství).
Ostatní - Italové, Maročané, Francouzi, Turci, Holanďané, Španělé, Portugalci a další.
V Belgii žije 860.287 cizinců, neboli přes 8,27% z celé populace (k 1.1.2004).

Měna: 1 EURO = 100 centů
Náboženství: římští katolíci (75%), protestanti, muslimové
Hranice: 1.385 km – Francie (620 km), Německo (167 km), Lucembursko (148 km), Nizozemí (450 km)
Pobřežní linie: 66 km
 
 

2. Pracovní povolení

Belgie má 3 druhy pracovního povolení:

 

    * Pracovní povolení typu A je časově neomezeno a jeho držitel může pracovat u jakékoliv firmy v Belgii.
    * Pracovní povolení typu B se vystavuje na rok. Jeho držitel může pracovat jen u firmy, která o toto pracovní povolení zažádala.
    * Nově zavedené pracovní povolení typu C mohou získat lidé s platnou, časově neomezenou rezidenční kartou. Toto povolení bylo v podstatě zavedeno pro rodinné příslušníky diplomatů či uprchlíků.

Češi mohou získat pracovní povolení typu B, které je platné jeden rok, které lze prodloužit dvakrát na čtyři roky. To znamená, že po uplynutí 4 let můžete požádat o prodloužení na další 4 roky, kdy můžete v Belgii pracovat. Pracovní povolení se ale musí obnovovat každoročně. Ačkoli teoreticky stále platí, že pracovní povolení může být vydáno pouze v případě, kdy zaměstnavatel prokáže, že na dané místo nenašel vhodného domácího kandidáta s udělením pracovního povolení nebývají žádné velké problémy.
Když se ucházíte o zaměstnání u belgické firmy, musíte uvést, že potřebujete pracovní povolení. Pokud zaměstnání získáte a obdržíte pracovní smlouvu, belgický zaměstnavatel musí zažádat o pracovní povolení u příslušného Regionu (podle místa, kde bude dotyčný pracovník zaměstnáván) prostřednictvím Veřejných služeb pro zaměstnanost (ACTIRIS/bruselský region, FOREM/ valonský region, VDAB/vlámský region, ADG/germanofonní region) a vyplnit potřebné formuláře. Vyřízení pracovního povolení trvá zhruba 8 týdnů.

O pracovní povolení tedy nežádáte Vy, ale Váš belgický zaměstnavatel.

Od 30.4.2006 dochází ke zjednodušenému vydávání pracovních povolení pro nedostatkové profese.
Seznam těchto profesí naleznete zde.

3. Povinná registrace

Kdokoliv chce v Belgii pracovat nebo pobývat déle než tři měsíce se musí zaregistrovat do 8 dnů po příjezdu na Registračním oddělení pro cizince na příslušném městském úřadě v místě bydliště. Pouze zaregistrovaný občan EU získá přechodný pobyt v Belgii.

K registraci předložte:

    * dokumenty, které prokáží Vaši totožnost
    * adresu, kde se v Belgii zdržujete
    * oddací list

Městský úřad si ofotí Vaše dokumenty, vypracuje dokumenty pro policii a vystaví zaměstnavatelský certifikát.
Po ověření všech dokumentů policií obdržíte pozvánku s datem a časem k návštěvě na registrační oddělení pro cizince na městský úřad. Jako cizí státní příslušník s sebou přineste:

    * 4 pasové fotografie
    * zaměstnavatelský certifikát
    * 5 EUR
    * dokumenty, které prokazují Vaší totožnost
    * oddací list

Informace pro pracovníky s dočasným výkonem práce v Belgii

! Povinnost registrace pracovníků v Belgii v systému LIMOSA od 1. dubna 2007 !

Počínaje dubnem 2007 zavedla Belgie nový kontrolní systém pro cizince pracující v Belgii - LIMOSA. LIMOSA se týká všech zahraničních pracovníků (pracovníky z EU nevyjímaje), kteří zde pracují dočasně (tj. 12 měsíců, s max. prodloužením o dalších 12 měsíců) nebo částečně. V zásadě se tedy týká všech pracujících osob, které nemají belgické sociální pojištění.

Registraci v systému LIMOSA lze učinit elektronicky nebo písemně vyplněním příslušného formuláře. Nejdříve si prosím pečlivě prostudujte podrobnosti a výjimky.

Do systému LIMOSA vstoupíte přes http://www.limosa.be/. Potvrzení o registraci - tzv. dokument LIMOSA - 1 - si pečlivě uschovejte! Potvrzení o registraci bude kontrolováno jednak přijímající belgickou firmou a také inspektory sociálního pojištění. Neregistrovaní pracovníci budou pokutováni!

Registrace do systému LIMOSA nenahrazuje žádné jiné povinnosti, které má pracovník v Belgii; tzn. nadále trvá přechodné období pro volný pohyb osob a je nutné získat pracovní povolení!

Zaměstnanci českých firem, kteří jsou vysíláni do Belgie, aby zde vykonali práce na základě kontraktu, který česká firma uzavřela s belgickým zákazníkem, jsou zproštěni povinnosti získat pracovní povolení, pokud se jedná o poskytnutí této služby. V případě nejistoty se prosím obraťte na místní úřady práce a konzultujte s nimi, zda je pracovní povolení nutné.
• Valonsko: Ministère de la Région wallone, Division de l´emploi et de la formation, Place de Wallonie, 5100 Namur, Tel: 0032 81 33 31 11, fax: 0032 81 33 43 22, int. portál: http://emploi.wallonie.be/;
• Hl. město Brusel: Ministère de la Région de Bruxelles-capitale, Direction de la Politique de l´Emploi et de l´Economie plurielle, rue du Progrès 80, 1035 Bruxelles, tel.: 0032 2 204 13 99, fax:: 0032 2 204 15 28, int. Portál: http://www.bruxelles.irisnet.be/
• Flandry: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Cel Migratie, Koning Albert II, laan 35 (bus21), 1030 Bruxelles, tel.: 0032 2 553 43 92, fax: 0032 2 553 44 22, int. portál: http://www.vlaanderen.be/werk
• Germanofonní společenství: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeninschaft, Abteilung, Beschäftigung, Gesundheit und Soziales, Gospertstrasse 1, 4700 Eupen, tel: 0032 87 59 64 86, fax: 0032 87 55 64 73, int. portál: http://www.dglive.be/

 

 
Informace pro OSVČ

 

Na OSVČ se nevztahuje přechodné období, nicméně musí být také zaregistrovány v systému LIMOSA. OSVČ se registrují v Banque-carrefour des Entreprises. Před registrací musí prokázat způsobilost u Guichet d´entreprises agréés.

 

Více informací naleznete na http://www.limosa.be/ a http://www.belgium.be/.

4. Povolení k pobytu

Pro pobyt do tří měsíců není povolení k pobytu vyžadováno, pokud nebudete pracovat nebo nehledáte práci.
Pokud se rozhodnete setrvat za jakýmkoliv účelem déle než 3 měsíce nebo máte v úmyslu začít pracovat, pak se naopak musíte zaregistrovat, a to na příslušném magistrátu města (mason communale/gemeentehuis) do osmi dnů po příjezdu (viz výše „Registrace“). Zde také můžete získat Registrační číslo potřebné pro důchod a pro pobyt za účelem hledání zaměstnání. Pokud se v Belgii zdržujete právě z důvodu hledání zaměstnání, musíte se dále prokázat dostatečným finančním zabezpečením a zajištěnou zpáteční jízdenkou.
Na základě registrace Vám bude vystaveno povolení k přechodnému pobytu, tzv. MAUVE CARD (Attestation d´Immatriculation), která platí 3 měsíce a lze je prodloužit na dobu 1 roku nebo dokud nezískáte povolení k pobytu. Při žádosti potřebujete 3 pasové fotografie. Vaše jméno a ostatní údaje budou vloženy do registru cizinců za malý poplatek. Můžete být znovu požádáni, abyste prokázali, že jste po dobu pobytu zabezpečeni a také můžete být požádáni o otisky prstů.

5. Sociální zabezpečení a daňová problematika

Jestliže budete pracovat v Belgii, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané Belgie.

Z hrubého platu odvedete následující srážky:


• Sociální a zdravotní pojištění:

V Belgii je zavedena pouze jedna sazba pojištění, která kryje jak náklady na případné lékařské ošetření či léky, tak sociální situace jako příspěvek na politiku zaměstnanosti či do státního povinného penzijního systému.
- 13,7 %

Po ukončení pracovního poměru v Belgii je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.
O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme požádat o něj ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Belgii.

Styčným místem pro vydávání formuláře E 301 je:  
Office national de l'Emploi
Boulevard de l'Empereur 7
B-1000 BRUXELLES
BELGIUM


Obecně platí, že právo občana ČR na sociální zabezpečení a dávky je stejné jako pro občana Belgie, avšak po uplynutí doby, po kterou bude uplatňováno přechodné období. Až začnete pracovat v Belgii, budete přispívat do belgického sociálního systému. Tím získáte stejná práva jako občané Belgie. Příspěvky na sociální zabezpečení jsou povinné pro každého jednotlivce pracujícího v Belgii a jsou vázané na pracovní dohody s belgickými nebo cizími zaměstnavateli. Upozorňujeme však, že belgické úřady omezily přístup českých žadatelů k belgickému sociálnímu systému. To má za následek nejistotu, jestli bude mít český občan po odpracování 12 měsíců nárok na všechny výhody a sociální zabezpečení jako má belgický občan či nikoliv.

Pozn.: Vyslaných osob, které dočasně pracují v Belgii, se sociální systém Belgie netýká. „Dočasně“ znamená práce sjednaná na dobu kratší než jeden rok v případě, že se jedná o občana EU nebo občana ze země, se kterým má Belgie podepsanou smlouvu o sociálním zabezpečení. Pokud jste vyslaným pracovníkem, zažádejte před odjezdem z ČR o formulář E 101, který získáte na okresní správě sociálního zabezpečení. Tento formulář potvrzuje, že jste vyslaným pracovníkem a spadáte tak do režimu sociálního systému ČR. Více informací získáte na Okresní správě sociálního zabezpečení, popř. na České správě sociálního zabezpečení.

 
• Daň z příjmu

Daň z přijmu fyzických osob je v Belgii minimálně 25 % a maximálně 50 %.
Zisk :    € 0 až < 7 290            Daň: 25%
            € 7 290  – 10 380                30%
            € 10 380 – 17 300               40%
            € 17 300 – 31 700               45%
            €  > 31 700                         50%

 

Více informací viz http://www.minfin.fgov.be/.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Belgií platí od roku 2000 (95/2000 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.
Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

metoda zápočtu
Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky
Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Pro více informací kontaktujte příslušný český finanční úřad: http://www.finance.cz/home/dane/seznamy/financni_urady/

Belgie:

Informace pro poplatníky bez daňové rezidence v Belgii: http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/Publicaties/Gratis/brochureBNI.htm

Formuláře, další informace a seznam kontaktních míst k belgickému daňovému přiznání: http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/decla/aidedispo.htm; http://ccff02.minfin.fgov.be/portal/portal/MyMinfinPortal/welcome.

Možnost podání belgického daňového přiznání přes internet: http://ccff02.minfin.fgov.be/taxonweb/app/citizen/public/taxbox/home.do

Důležitá data:http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/Informations_pratiques/memo.htm

6. Převod podpory v nezaměstnanosti

Zatím nelze žádat o převod podpory v nezaměstnanosti do Belgie.

 

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti pracovat v Belgii, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání v Belgii regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Belgie. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Belgie stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby
V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet  s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://www.csvs.cz/struktura/sedv/ContactPoint.pdf  nebo na http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.
Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost Belgii regulovaná, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Další důležité informace:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications

8. Zdravotní péče a pojištění

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí v jiném členském státě, máte v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce závisí na posouzení vaší zahraniční  pojišťovny.

Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení které jej dočasně nahrazuje. U zemí, které v průběhu roku 2006 ještě Evropský průkaz nevystavují, obdržíte pro stejný účel formulář E111.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě a bydlí nadále v ČR,  můžete požádat o formulář E106 Vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník  pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví Vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud Vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Více informací najdete na stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/

 

 

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU
Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě,podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, tel. 234 462 041, email: info@cmu.cz, http://www.cmu.cz/

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

 

 

Pokud se chcete do Belgie vypravit a uvažujete o práci v srdci Evropy (jak Belgičané propagují svou zemi), bylo by jistě dobré začít sledovat některé pracovní servery již dnes.

Největším vyhledávacím portálem je Evropský portál http://europa.eu.int/eures , kde najdete všechna oficiální volná místa. Zároveň si zde můžete vložit svůj životopis, který je přístupný potencionálním zaměstnavatelům.

Dále se můžete obrátit na národní služby zaměstnanosti:
FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi http://www.leforem.be/
VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.vdab.be/
ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling www.actiris.be

Užitečné odkazy:
http://www.vacature.be/
http://www.promedia.be/
http://www.stepstone.be/  
http://www.monster.be/

Na tyto stránky můžete opět vložit svůj životopis a nechat se kontaktovat takzvanými „job agenty“ v případě, že splňujete požadovaná kritéria práce.

 

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče


Datum uveřejnění: 11. 1. 2008 Autor: Mgr. Lenka Benešová
Za úplnost informací na stránce odpovídá: PaedDr. Věra Kolmerová, odbor trhu práce, portal.eures@mpsv.cz

10. Jak najít zaměstnání

 

Národní stránky EURES
http://portal.mpsv.cz/eures
Evropské stránky EURES
http://europa.eu.int/eures
Veřejné služby zaměstnanosti ANPE
http://www.anpe.fr/
http://www.emploi-international.org/

11. Minimální mzda

K  31.12.2006 je minimální mzda v Belgii 1.234,- EUR měsíčně.

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba v Belgii je stanovena na 39 hodin při maximálně 8 hodinovém pracovním dnu. V případě, že odpracujete více než 8, ale max. 9 hodin denně, je týdenní pracovní doba 38 hodin. Obvykle je volná neděle.

Dovolená na zotavenou je v Belgii 20 dnů. Ovšem pozor. Během prvního roku práce nemáte nárok na žádnou dovolenou. V tomto období si lze po domluvě se zaměstnavatelem sjednat pouze neplacené volno.

Belgický kalendář zaznamenává 10 státních svátků a 3 regionální svátky:

Státní svátky:

Leden:       1. ledna (Nový rok) T
Březen:      31.3. - 1.4. Velikonoce (Velikonoční pondělí) P
Květen:      1. května (Svátek práce) T
                  Nanebevzetí Ježíše Krista (6. čtvrtek po Velikonocích) P
                  Svatodušní svátky- svatodušní neděle a svatodušní pondělí (7. neděle a pondělí po Velikonocích) P
Červenec:  21. července Státní svátek:T
Srpen:       15. srpna (Nanebevzetí panny Marie) T *
Listopad:   1. listopadu (Všech svatých) T *
                  11. listopadu (Den příměří- konec 1. svět. války 1918) T
Prosinec:   25. prosince (Vánoce) T

Regionální svátky:

11.7. - svátek Vlámského společenství (vlámské instituce, úřady mají zavřeno; obchody apod. nikoliv) T
27.9. - svátek Francouzského společenství (tj. valonské a bruselské instituce a úřady mají zavřeno; obchody apod. nikoliv) T
15.11. - svátek Německy mluvícího společenství (v německy mluvícím regionu mají instituce a úřady zavřeno) T

Poznámka:
P = datum pohyblivé
T = datum trvalé
* pokud připadá na sobotu či neděli, může být kompenzován volnem v následující pondělí

13. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví a kancelář ekonomického a obchodního atašé pro Vlámský region Belgie

Valdštejnská 6/152
118 00 Praha

Tel.: +420 257 533 524
Fax: +420 257 533 750
E-mail: Ambabel-Prague@mbox.vol.cz

Otevírací hodiny:

Pondělí     08.30 - 12.30 14.00 - 17.00
Úterý     08.30 - 12.30 14.00 - 17.00
Středa     08.30 - 12.30 14.00 - 17.00
Čtvrtek     08.30 - 12.30 14.00 - 17.00
Pátek     08.30 - 12.30 14.00 - 16.00

Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
Velvyslanectví ČR v Belgickém království:
154, avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: 0032 (0)2 641 89 35
Fax: 0032 (0)2 640 77 94
e-mail: brussels@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/brussels

Konzulární sekce Velvyslanectví ČR v Bruselu:
154, avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: 0032 (0) 2 641 89 41
Fax: 0032 (0) 2 640 28 60
Mobil (pouze so+ne): 0032 (0) 473 87 04 11
e-mail: brussels@embassy.cz
(konzulární služby i pro Lucembursko)

Honorární konzulát pro Valonsko:
Hotel de Ville¨
Place du Marché
4000 Liège
Honorární konzul: pan Serge Mantovani
Tel.:0032 (0) 4 221 80 36
Fax: 0032 (0) 4 221 81 42
Mobil: 0032 (0) 476 47 86 21
e-mail: serge.mantovani.czc@skynet.be

Honorární konzulát pro Vlámsko:
Kaaskantmolenstraat 11
1840 Londerzeel
Honorární konzul: pan Paul Van denbempt Esq
Tel: 032 (0)52 30 57 11
Fax: 0032 (0)52 30 57 2
Mobil: 0032 (0) 475 90 29 61
e-mail: belimpex@skynet.be

14. Další zdroje informací

http://europa.eu.int/eures
http://www.integrace.cz/
http://www.meta.fgov.be/

Národní služby zaměstnanosti

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi http://www.leforem.be/
VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.vdab.be/
ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.actiris.be/
Zdroj informací EURES 


 
 

 


(ID 569)
oznámkovat54321
3.1.2010  •  zobrazeno21744x  •  hlasovalo47  •  hodnocení2,51