CZENGCOLROGER
Nabídka práce v zahraničí, práce v Německu, brigády v zahraničí
vyhledávání

Práce v Rakousku - životní a pracovní podmínky

 Obsah:


    1. Úvodní informace
    2. Pracovní povolení
    3. Povinná registrace
    4. Povolení k pobytu
    5. Sociální zabezpečení a daně
    6. Převod podpory v nezaměstnanosti
    7. Uznávání pracovních kvalifikací
    8. Zdravotní péče a pojištění
    9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
    10. Jak najít zaměstnání
    11. Minimální mzda
    12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
    13. Sídla velvyslanectví
    14. Další zdroje informací a užitečné odkazy

 

1. ÚVOD

Vzhledem ke svému sousedství s Českou republikou je Rakousko častou cílovou zemí českých zájemců o práci. Rakousko je však také jednou ze zemí, která stále aplikuje tzv. přechodné období pro volný pohyb pracovních sil. Důvody, které vedly Rakousko k rozhodnutí zavést přechodné období pro volný pohyb pracovních sil, byly dány zejména obavami před přílivem levné pracovní síly z přistupujících zemí. Nelze opomenout ani politické tlaky.
Přechodné období pro volný pohyb pracovních sil je vymezeno v Příloze č. V Aktu o přistoupení a umožňuje „starým“ členským státům Evropské unie uplatňovat národní opatření pro zaměstnávání cizinců i na občany nových členských států. První přechodné období je dvouleté a může být prodlouženo až na 5 let (do května 2009). V případě vážných narušení trhu práce mohou být tato specifická opatření uplatňována až do konce období sedmi let po přistoupení (květen 2011). První, dvouleté přechodné období, končí v dubnu roku 2006. Dosavadní postoje rakouské vlády však nenaznačují, že by se v podmínkách přístupu českých občanů na rakouský trh práce od 1. 5. 2006 něco změnilo.
Od 1. 5. 2011 musí všechny členské státy Evropské unie zavést volný pohyb pracovních sil pro všechny občany států, kteří přistoupili do EU k 1. 5. 2004.   Pro české občany, kteří mají zájem pracovat v Rakousku, znamená toto opatření, že budou stále potřebovat pracovní povolení, jehož vydávání se řídí rakouským zákonem o zaměstnávání cizinců (Ausländerbeschäftigungsgesetz – AuslBG).
V Rakousku je stanoveno tzv. Bundeshöchstzahl, které udává maximální možné procento zaměstnaných cizinců jako 8% celkové pracovní síly v Rakousku. Pro jednotlivé země jsou pak stanoveny tzv. Landeshöchstzahlen.

Přechodné období uplatněné v Přístupové smlouvě se týká pouze přístupu na trh práce. Nijak se netýká jiných složek volného pohybu osob v rámci Evropské unie. K získání zaměstnání v Rakousku tak již není třeba povolení k pobytu.

I přes tuto situaci však lze spatřovat určité pozitivní změny v přístupu na rakouský trh práce pro české občany. 1.1.2006 byla zahájena praktická realizace dvou bilaterálních dohod o zaměstnávání českých občanů v Rakousku, a to:
    -  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí (text dohody).

    -  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech (text dohody), neboli dohoda o zaměstnávání pendlerů.
Tato dohoda se týká zaměstnávání osob z okresů: Břeclav, Znojmo, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Český Krumlov a Prachatice. O podmínkách realizace dohody se  mohou zájemci, kteří mají minimálně 1 rok trvalý pobyt v těchto příhraničních okresech, informovat na úřadech práce.
    Více informací se dozvíte také na tomto portálu v sekci Bilaterální dohody (odkaz)

 

2.  PRACOVNÍ POVOLENÍ

    A. Základní postup pro získání pracovního povolení

    a) Fachkräfte - Zulassung - zjednodušená forma pracovního povolení pro kvalifikovanou pracovní sílu - ke stažení zde

    Povolení pro níže uvedené profese je udělováno prakticky automaticky v případě, že není možno nalézt pracovníky v příslušné profesi na vnitřním trhu práce.

    První krok musí vždy provést rakouský zaměstnavatel, který na místně příslušné pobočce AMS podá žádost o pracovní povolení, přiloží kopii pasu či OP a úředně ověřený překlad dokumentu, dokládajícího vzdělání uchazeče v příslušném oboru nebo oprávnění např. svářečský kurz.

    Jedná se o profese: viz http://www.ams.at/_docs/Fachkraefte-Zulassung_08.pdf

zedník, štukatér, tesař, betonář, dlaždič, dělník inženýrských staveb, pokrývač, obkladač, sklenář, stavební klempíř, montér vzduchotechniky, stavební truhlář, nábytkář, lakýrník, kovář, umělecký kovář, stavební zámečník, strojní zámečník, zámečník, technik zemědělských a stavebních strojů, nástrojař, střihač, soustružník, frézař, instalatér - plyn, topení, voda, svářeč, opravář motorových vozidel, elektroinstalatér, elektromontér, strojník stavebních strojů, jeřábník, pracovník servisní stanice, stavební technik (vyšší a střední vzdělání), strojní inženýr (vyšší a střední vzdělání), mechanik silnoproudých zařízení, technik - topenář (vyšší a střední vzdělání), nákupčí, technik na zpracovnání dat (vyšší a střední vzdělání), servisní technik (vyšší a střední vzdělání),  řidič motorových vozidel, letištní pracovník, dispečer, výrobce motorových vozidel, oční optik, technik v pneuservisu, řezník, kuchař

    b) Beschäftigungsbewilligung - platné 12 měsíců pro specifického zaměstnavatele a pracovní místo - formulář - ke stažení zde

Pro klíčové pracovní síly - tzv. "Schlüsselkräfte" je povolení vydáváno automaticky - podmínkou je v roce 2008 měsíční plat vyšší než 2 358  €.

Dále může být toto povolení vydáno jako sezonnímu pracovníkovi (do oblasti zemědělství, gastornomie) - na 24-26 týdnů.

 K tomu, aby bylo možné získat pracovní povolení, je nejdříve třeba nalézt a kontaktovat potenciálního rakouského zaměstnavatele - hledejte zde
    Tento zaměstnavatel následně navštíví místně příslušný Servis trhu práce - AMS (Arbeitsmarktservice)  http://www.ams.at/ a požádá tuto instituci o povolení k zaměstnání cizince. První krok musí tedy vždy provést zaměstnavatel.

    Rozhodování o vydání pracovního povolení - trvá zpravidla 6 týdnů
    Povolení k zaměstnání cizince může být rakouskému zaměstnavateli  uděleno jen tehdy, nemůže-li být volné pracovní místo obsazeno tuzemským nezaměstnaným vedeným v evidenci uchazečů AMS nebo v Rakousku žijící cizí pracovní silou a budou-li navíc dodrženy rakouské mzdové podmínky (dle platné kolektivní smlouvy) a pracovně-právní předpisy.
    Poradní sbor Servisu trhu práce, který rozhoduje o udělení povolení k zaměstnání cizince, se skládá ze zástupců Servisu trhu práce AMS, odborů Arbeiterkammer a zaměstnavatelů Wirtschaftskammer. Po přezkoumání situace na trhu práce v daném regionu a na jejím základě se uděluje/zamítá povolení k zaměstnání cizince. Při rozhodování o udělení pracovního povolení má však český občan přednost před občany tzv. třetích zemí, což jsou země mimo stávající členské státy Evropské unie. Tento postup zvýhodňující občany členských států Unie je označován jako pravidlo preference.

    c) Freizügigkeitsbestätigung -  neomezený přístup na rakouský trh práce - neomezený i časově - formulář - ke stažení zde

    O tento titul pracovního povolení můžete požádat u místně příslušné pobočky AMS - http://www.ams.at/ pokud...

        * vlastníte již nejméně  dvanáct měsíců bez přerušení povolení k legálnímu zaměstnání nebo
        * jste rodinným příslušníkem (manžel/ka či dítě) takového nového občana/ky EU či občana/ky ze třetí země (který/á vlastní 12-ti měsíční povolení k zaměstnání) a jste spolu s ním/ní řádně usazen/a v Rakousku.

V tom případě požíváte od 1. května 2004 práva volného přístupu na pracovní trh. To znamená, že smíte v Rakousku pracovat bez pracovního povolení. Potvrzení o tomto Vašem oprávnění Vám na požádání vystaví příslušná pobočka AMS. Toto potvrzení tzv. Freizügigkeitsbestätigung pak musíte předtím, než přijmete zaměstnání, předložit svému zaměstnavateli. Toto potvrzení si prosím uschovejte pro případ kontroly a jednu kopii dejte do úschovy také svému stávajícímu zaměstnavateli. Orientační doba vyřízení (2-3 týdny).

Další typy povolení jako Arbeitserlaubnis tzv. "zelená karta" či Befreiungsschein tzv. "žlutá karta" již proto pro občany nových zemí EU pozbyly smyslu.


    Potřebné dokumenty:
    - cestovní pas
    - potvrzení o pobytu v Rakousku – tzv. Meldezettel (byl-li již vydán)
    - doklad o dosažené kvalifikaci (úředně ověřené a přeložené kopie)

    Poplatky za vydání pracovního povolení:

    - poplatek za žádost                  13,20 €
    - za zpoplatněné přílohy               3,60 €
    - udělení povolení                         6,50 €

Náklady nese zaměstnavatel. V případě pracovního povolení na základě Bilaterální dohody uchazeč.

Šance na získání pracovního povolení

Poměrně dobrou šanci na získání  pracovní povolení mají osoby kvalifikované pro výkon určité profese. Pracovní povolení pro nekvalifikovanou pracovní sílu a pomocné práce je udělováno výjimečně. Výjimku v tomto směru tvoří sezónní pracovníci v zemědělství, lesnictví a gastronomii, kterým může být uděleno pracovní povolení i když nesplňují kvalifikační předpoklady a budou vykonávat pomocné práce. Nejlepší vyhlídky na získání pracovního povolení však mají vysoce kvalifikovaní odborníci (tzv. "klíčové pracovní síly - "Schlüsselkräfte").
 Podle informací AMS Dolní Rakousko mají poměrně dobré šance na zisk pracovního povolení pracovníci v následujících profesích:

    - diplomované zdravotní sestry (musí však mít uznanou kvalifikaci - Berufszulassung),
    - řezníci,
    - elektrikáři,
    - svářeči,
    - kuchaři, servírky, číšníci,
    - mechanici,
    - instalatéři,
    - tesaři, truhláři.

    Specifické skupiny zaměstnanců a potřeba pracovního povolení

    B. Dohoda o zaměstnávání pracovníků v příhraničí z okresů přímo sousedících s Rakouskem ke stažení

Na základě Bilaterálních dohod mezi Českou republikou a Rakouskem existuje specifický postup pro zaměstnávání českých pracovníků v příhraničních oblastech. Příshraniční pracovník (Grenzgänger) je podle těchto dohod osoba, která má minimálně 1 rok trvalý pobyt v příhraničních regionech s Rakouskem (okresy: Břeclav, Znojmo, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Český Krumlov a Prachatice), pracuje v Rakousku (v okresech - Landesgeschäftstelle Horní Rakousko - Regionalgeschäftstelle Freistadt, Rohrbach a Urfahr-venkov, LGS Dolní Rakousko - Gänserndorf, Gmünd, Hollabrunn, Horn, Mistelbach a Waidhofen / Thaya) a do místa trvalého pobytu se vrací denně. Povolení pro tyto osoby (Grenzgängerbewilligung) může být vydáno až na 12 měsíců s možností následného požádání o výše uvedené tzv. Freizügigkeitsbestätigung tzn. o volný pohyb na rakouském trhu práce. O postupu žádosti se mohou zájemci z výše zmíněných okresů informovat na příslušném úřadu práce.

        * Administrativní postup pro provádění dohody o příhraničních pracovnících -ke stažení.
        * Formulář žádosti o povolení pracovat jako příhraniční pracovník -ke stažení.
        * Vzorový formulář pracovního příslibu pro příhraniční pracovníky -ke stažení.

    Žádosti obsahující:

        * vyplněný formulář žádosti v němčině
        * potvrzený příslib zaměstnání rakouským zaměstnavatelem vč. délky pracovní doby a výše mzdy
        * kopii pasu či občanského průkazu
        * potvrzení dokládající trvalé bydliště v jednom z výše uvedených okresů delší 1 roku
        * úředně ověřený překlad dokumentu dokládajícího vzdělání v oboru

doneste prosím na příslušný úřad práce v ČR. Žádosti zasílané přímo na rakouskou AMS jsou navraceny odesilatelům zpět!

    C. Dohoda o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření  jejich odborných a jazykových znalostí ( tzv. dohoda o stážistech)ke stažení

Na základě Bilaterálních dohod mohou uchazeči z celé ČR na příslušných úřadech práce podat níže uvedené žádosti o stáž na území celého Rakouska za účelem rozšíření odborných a jazykových znalostí. Povolení se uděluje na 50 týdnů s možností prodloužení na 18 měs. Po 50 týdnech - (není celých 12 měs.) nelze žádat o volný pohyb na rakouském trhu práce. Je potřeba splnit následující podmínky:

                   1. věk 18 - 35 let
                   2. příslib zaměstnání ze strany rakouského zaměstnavatele
                   3. vzdělání v příslušném oboru či praxe

        * Administrativní postup pro provádění dohody o stážistech - ke stažení.
        * Formulář žádosti o povolení působit jako stážista - ke stažení.
        * Vzorový formulář pracovního příslibu zaměstnavatele pro stážisty - ke stažení.

    Vyplněnou žádost spolu s příslibem práce, potvrzeným zaměstnavatelem (vč. pracovní doby + mzdových podmínek) a přeloženým dokladem o dosaženém vzdělání do němčiny zašlete na adresu: MPSV ČR, Ing. Lucie Dvořáková, odd. zahraniční zaměstnanosti, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.

    D. Pečovatelství v domácnosti - kompletní Příručku pro pečovatele v Rakousku naleznete v němčině na stránce http://wko.at/wknoe/rp/Leitfadenpersonenbetreuer.pdf nebo v českém jazyce ke stažení zde.

    Obecně platí, že od 1.1.2008 existují dvě varianty, jak pracovat jako pečovatel/ka v domácnosti o bezmocné pacienty


    a) OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná - založením volné živnosti v Rakousku (selbstständige Tätigkeit) - živnost - "Personenbetreuung"ohlášením živnosti na
http://www.help.gv.at/linkhelp/besucher/db/formularauswahl.formular?id=756
    
    b) zaměstnanecký pracovní poměr (Arbeitsverhältnis) - pracovněprávní vztah s rakouskou pečovatelskou institucí (Caritas, Reutes Kreuz, Volkshilfe)


    E. Studenti
    Studenti studující v ČR potřebují v Rakousku pracovní povolení. Vzhledem ke krátkodobému trvání pracovního poměru pro ně přichází v úvahu pouze sezónní práce v zemědělství, lesnictví a turismu. Nalezení takové pracovní příležitosti je však velmi obtížné. Čeští studenti studující v Rakousku musí mít také povolení a výše jejich výdělku je omezena na max. 341,16 € měsíčně. Je možno získat tzv. "Saisonbewilligung" sezonní povolení na max. 3 měsíce pro více informací klikněte zde

    F. Au-pair
Práce  Au-pair není klasickým pracovním poměrem, protože odměnou není mzda, ale kapesné (Taschengeld), které činí zhruba 60,- € týdně. Au-pair nepotřebují pracovní povolení, ale hostitelská rodina by tuto činnost měla nahlásit Servisu trhu práce AMS. Povinností hostitelské rodiny je hradit au pair pojištění po celou dobu jejího pobytu. Oznámení Au-pair-   Anzeige eines Au Pair-Verhältnisses  -
http://www.ams.at/neu/Anzeigebestaetigung_AB_A_AuPair_3__1-2006_V04-03.pdf
Smlouva Au-pair - Au-pair Vertrag - http://www.ams.at/neu/001_au_pair_vertrag.pdf

Zprostředkovatelské agentury Au-pair - http://www.ams.or.at/neu/1889.htm

 
 Pracovní doba au pair
    Pracovní doba bude detailně dohodnuta s rodinou, aby nekolidovala s jazykovými kurzy.
    Obecně platí, že au pair pracuje 25 až 30 hodin týdně, tzn. 5 hodin denně, 5–6 dnů v týdnu nebo 6 hodin denně, 5 dnů v týdnu. Rodina vás může požádat 2x až 3x do týdne o babysitting.
    Au pair má nárok během svého ročního pobytu na 2 týdny dovolené. V průběhu dovolené nemá au pair nárok na kapesné. Termín dovolené je dohodnut individuálně s rodinou.


    G. Umělecká činnost
    Při výkonu umělecké činnosti v maximální délce 4 týdnů nepotřebuje český občan pracovní povolení. Organizátor akce má však povinnost nahlásit jména účinkujících na AMS.
    Poskytování služeb firmami z nových členských států EU - vyslání

Ve smyslu přechodných ustanovení podle přístupové smlouvy o začlenení nových států EU se rozlišuje mezi chráněnými a volnými oblastmi služeb, pro které v případě vyslání do Rakouska stanoví zákon o zaměstnávání cizinců různé formy povolení. Zvláštní místo zaujímá stavebnictví a stavebnictví příbuzná řemesla.   

     
    A. Chráněné výkony služeb (Povolení k vyslání)


        * Zahradnické služby (01.41),
        * obrábění a zpracování přírodních kamenů (26.7),
        * výroba konstrukcí z lehkých kovů a oceli (28.11),
        * služby ochrany osob a majetku (74.60),
        * údržba budov, inventáře a dopravních prostředků (74.70),
        * domácí opatrovnictví (85.14) a sociální péče (85.32).

    Čísla v závorkách odkazují na „Rakouskou systematiku hospodářskych činností„ (ÖNACE 2003). Viz regulované živnosti - Reglementierte gewerbe.  

    Žádost o povolení k vyslání podává rakouský objednavatel, který požaduje služby zahraniční firmy (např. kupujíci výrobního zařízení, které bylo vyrobeno v Česku a jehož montáž bude provedena českými pracovními silami v Rakousku. Povolení vyslání se vydává nejvýše na dobu čtyř měsíců. Formulář žádosti najdete zde: http://www.ams.at/neu/Antrag_Entsendebewilligung_A_6__1-2006_V04-05.pdf. Zapotřebí jsou následujíci dokumenty:

        * Doklad o době trvání prací (době trvání projektu), např. smlouva s vysílajícim zahraničním podnikem o realizaci prací v Rakousku.
        * Potvrzení vysílajíciho zahraničního podniku o pracovním poměru zahraničních pracov-ních sil k tomuto podniku, o jejích poištění a výdělku, který dostanou za svou práci v Rakousku.
        * V případě potřeby též doklad o kvalifikaci podnikem vyslaných pracovníků (v ověřeném překladu).

     
    B. Volně poskytované služby (Potvrzení EU o vyslání)

    Poskytování všech služeb, které nepatří ke stavebnictví ani k stavebnictví příbuzným řemeslům a které ani nespadají do sektoru služeb, jejichž poskytování je chráněno, je volné. Zde stačí potvrzení o vyslání pracovních sil ze zahraničí v rámci (nové) EU.

Potvrzení EU o vyslání (od 01.01.2006 s neomezenou časovou platností) se vystavuje, jestliže:

        * je cizinec zahraničním zaměstnavatelem řádně zaměstnán (nejméně jeden rok nebo má pracovní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou),
        * vlastní povolení k pobytu a pracovní povolení ve vysílajíci zemi EU, v případě že je občanem tzv. třetího státu, a
        * zahraniční zaměstnavatel se v písemném prohlášení rozhodně zaváže dodržet v Rakousku, za podobné úkony, platné mzdové a pracovní podmínky (§ 7b ods. 1 zákona o aktu-alizaci pracovních smluv).

    Toto potvrzení o vyslání podá BUĎ rakouský objednavatel, NEBO vysílajíci podnik ČI vyslaná pracovní síla písemně na příslušné pobočce pracovního úřadu AMS v místě výkonu práce. Totéž oznámení musí být odevzdáno také Centrále pro kontrolu nezákonného zaměstnávání na Ministerstvu zahraničních věcí (BMF). Formulář tohoto oznámení najdete zde: http://www.ams.at/neu/Anzeige_EU_Entsendung_A_1_1-2006_V04-06.pdf.

     
    C. Zvláštní ustanovení - Stavebnictví

Pro činnost ve stavebním nebo vedlejším stavebním řemesle se novým občanům EU nesmějí vystavovat žádná povolení vyslání ani potvrzení o vyslání. Rakouští objednavatelé musejí v tomto oboru získat vyslané pracovní síly s pracovním povolením (BB), přičemž pracovní úřad (AMS) je povinen sledovat situaci a pohyb pracovního trhu a pracovní povolení odejmout v případě, že se na pracovním trhu objeví volné tuzemské pracovní síly hledající práci právě v daném oboru. Formulář pracovního povolení najdete zde: www.ams.at/neu/Antrag_BB_A__9___1_2006_V04-03.pdf

Přenechání pracovních sil (z nových států EU) NENÍ vysláním podniku, a váže se tedy - bez ohledu na povahu činnosti pro niž jsou pracovní síly nasazeny - na povolení. V zákoně se „o přenechání pracovních sil“ (§ 4 Abs 2 AÜG) hovoří tehdy, jestliže (zahraniční) pracovníci odvádějí své pracovní výkony v podniku objednavatele plněním smlouvy o dílo, avšak

        * nevyrábjějí, žádný výrobek, nenabízejí žádne polotovary, ani neposkytují žádné služby, které by se odlišovaly od výrobků vyráběných objednavatelem, ani se na jejích výrobě nepodílejí, a
        * tito zahraniční pracovníci práci vykonávají nikoli s materiálem a nářadím patřícím z větší části výrobci nebo
        * jsou organizačně včleněni do podniku objednavatele výkonu a podléhají jeho služebnímu a odbornému dozoru nebo
        * výrobce neručí za úspěch výrobního výkonu.
           

Při posuzování se klade důraz na hospodářský efekt a nikoliv na to, jak se situace jeví z vnějšku (§ 4 ods. 1 AÜG). Domácí zaměstnávající podnik musí v každém případě požádat o pracovní povolení. V případě dalších dotazů jsou vám k dispozici příslušné pobočky pracovních úřadů. Seznam všech pracovních úřadů AMS najdete na webové stránce: www.ams.at/neu/4125.htm

Založení firmy v Rakousku- http://www.euroinfocentrum.cz/  

    Informace pro poskytovatele služeb vysílající pracovníky mimo území ČR - http://www.mpo.cz/  

Vysílání pracovníků - praktické informace - http://www.mpo.cz/  


Povinnost spočívá v přihlášení adresy místa pobytu v Rakousku, a to do tří dnů od příjezdu do Rakouska. Přihlašovací lístek (Meldezettel) se odevzdává u příslušných místních institucí, kterými jsou:

    -   ve spolkových zemích: přihlašovací služba obecních úřadů (Gemeindeamt);
    -    přihlašovací služba magistrátních okresních úřadů ve Vídni  (Magistratische Bezirksamt) - leták ke stažení zde.

Dokumenty potřebné k registraci:
    -  přihlašovací lístek (Meldezettel) – možno nalézt na adrese: http://www.help.gv.at/;
    -  cestovní pas.

    Údaje, které je nutno bezpodmínečně:

    - jméno (včetně všech dřívějších jmen);
    - datum narození;
    - místo narození;
    - pohlaví ;
    - a státní příslušnost.

    Každé osobě, která se tímto způsobem v Rakousku registruje, je přiděleno osobní číslo, které je uvedeno také na registračním formuláři (Meldebestätigung).
 

3. POVINNÁ REGISTRACE

Pojmem „sociální zabezpečení“ jsou označována všechna zákonná opatření, která garantují základní pomoc v nepříznivých životních situacích.
    Rakouský systém sociálního zabezpečení se dělí na:
    - systém sociálního pojištění (Sozialversicherung)
    - systém sociální pomoci(Sozialhilfe)

Sociální pojištění
V současné době jsou prakticky všechny skupiny zaměstnanců kryty systémem sociálního zabezpečení, bez ohledu na úroveň jejich příjmů. Výše příspěvků do systému je odvozena od výše příjmů. Pojištění je povinné a pojištěné osoby mají na některé dávky právní nárok, byla-li splněna podmínka vzniku nároku. Systém sociálního pojištění je financován z příspěvků zaměstnavatelů/zaměstnanců a z finančních prostředků vlády.

    Sociální pojištění zahrnuje:
    - nemocenské pojištění;
    - úrazové pojištění;
    - důchodové pojištění;
    - pojištění v nezaměstnanosti.

Kromě úrazového pojištění, které platí sám zaměstnavatel, se na odvodech podílí zaměstnavatelé i zaměstnanci.

Sociální pomoc
Za poskytování sociální pomoci jsou odpovědny správní úřady jednotlivých zemí. O dávky sociální pomoci se žádá na správním úřadu (Gemeindeamt) dle místa pobytu nebo na oddělení sociální pomoci jednotlivých municipalit (Magistratisches Bezirksamt). V této souvislosti je třeba upozornit, že na dávky ze systému sociální pomoci se nevztahuje legislativa EU týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení a rozhodnutí o udělení těchto dávek je plně v kompetenci místních úřadů.

Číslo pojištění
Po podpisu pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen registrovat svého zaměstnance u nemocenské pojišťovny (Krankenkasse).  Na základě této registrace obdrží každá osoba evidenční číslo pojištění, které je užíváno všemi nositeli pojištění pro zaznamenání dob pojištění  a výdělků, které jsou rozhodné pro výši příspěvků.

Další informace, které se týkají konkrétní výše odvodů do systému, lze nalézt na adrese:
    http://www.sozialversicherung.at/  nebo na stránkách rakouských odborů  http://www.akwien.or.at/ .

    Další užitečné kontakty:
    Federální ministerstvo obchodu a práce
    Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
    Section X
    Stubenring 1
    A-1010 Vienna
    Tel: +43 1 711 00-0
    Fax: +43 1 533 78 71
     http://www.bmwa.gv.at/

    Federální ministerstvo sociálního zabezpečení
    Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG)
    Stubenring 1
    A-1010 Vienna
    Tel: +43 1 711 00-0
    Fax: +43 1 533 78 71
    http://www.bmsg.gv.at/

Po ukončení pracovního poměru v Rakousku je vhodné si nechat vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. Možno vyřídit i osobně na adrese:

    AMS Österreich
    Abteilung Finanzen
    Treustrasse 35-43
    1200-Wien

    RGS-Code: 973

    Telefon:
    Fr. Dr. Habernig 01/ 33 178 / 541
    Fr. Flögel 01/ 33 178 / 542
    Fr. Gruber 01/ 33 178 / 543
    Hr. Klobasa(E301): 01/ 33 178 / 544
    Hr. Matula (E301): 01/ 33 178 / 545

    Telefax: 01/ 33 178 / 123

E-mail:          mailto:ams.ewrverbindungsstelle@973.ams.or.at

    christiane.habernig@ams.at

    Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Rakouskem platí od roku 2007 Bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění (31/2007 Sb.m.s) - zde ke stažení.

Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad:http://www.finance.cz/home/dane/seznamy/financni_urady/       

Poradenská daňová linka BMF - Bundesministerium für Finanzen - FinanzOnline - FinanzOnline-Hotline tel. 0043 (0) 810  22 11 00 od pondělí do pátku, 8.00 - 18.00 - v německém jazyce.

Na základě platné evropské legislativy (Nařízení Rady (EEC) 1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení) má každý občan EU právo hledat si zaměstnání v jiném členském státu  EU a za tímto účelem může do jiného státu „exportovat“ také svou podporu v nezaměstnanosti.
Vzhledem k aplikaci přechodného období pro volný pohyb pracovních sil v Rakousku pozbývá tento export z větší části smysl. Navíc po dobu přechodných období nemůže AMS nabídnout vedení v databázi uchazečů o zaměstnání a zprostředkování zaměstnání prostřednictvím svých poboček.
O možnostech a  dalším postupu při exportu podpory v nezaměstnanosti se proto informujte na úřadu práce.

 

 4. POVOLENÍ K POBYTU

Občané EU/EHP nepotřebují ke svému příjezdu do Rakouska žádné vstupní povolení ani povolení k pobytu. Při pobytu nad 3 měsíce mohou požádat o  „povolení k pobytu pro občany EU/EHP“ (Lichtbildausweis für EWR-Bürger) na regionálním správním úřadu nebo cizinecké policii. Právo usadit se kdekoli na území státu je však dáno pouze tehdy, mají-li  zajištěny dostatečné prostředky k obživě  a mají-li zdravotní pojištění. Žadatel bude muset pravděpodobně prokázat/předložit:

    - prohlášení zaměstnavatele o úmyslu tuto osobu zaměstnat nebo potvrzení o zaměstnání nebo
    - doložit, že vykonává samostatně výdělečnou činnost, nebo
    - prokáže, že lze důvodně předpokládat, že výdělečná činnost bude zahájena do šesti měsíců od vstupu do země, nebo
    - může doložit, že jí (této osobě)  jako rodinnému příslušníkovi zajistí obživu občan EU.

    Potřebné dokumenty:
    - žádost;
    - kopie pasu;
    - potvrzení o pobytu v Rakousku (Meldezettel);
    - fotografie;
    - oddací list;
    - doklad o zdravotním pojištění v Rakousku;
    - doklad o ubytování (např. nájemní smlouva);
    - doklad o bezúhonnosti od policie (Führungszeugnis) pouze v případě první žádosti.

    Zodpovědné instituce:
    -  regionální správní úřad (Bezirkshauptmannschaft) nebo
    -  oddělení cizinecké policie (Fremdenpolizeiliches Büro)

 

6. PŘEVOD PODPORY V  NEZAMĚSTNANOSTI DO RAKOUSKA

 Informace o zkráceném procesu uznávání kvalifikace (one-stop) určité nelékařské zdravotnické profese

Diplomy z oborů gynekologie a porodnictví mohou být zaslány na Centrální komoru porodníků (Österreichischen Bundeshebammengremium) nebo na Centrální registr porodníků:
    Österreichischen Bundeshebammengremium
    Neugasse 6
    A-7372 Draßmarkt
    Tel: +43 2617 2910
    Internet: http://www.hebammen.at/

Kromě uznávání odborné kvalifikace, která je třeba k výkonu regulovaných povolání, existuje také tzv. Akademické uznávání, kterým je uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné (domácí či cizí) vysokoškolské instituce jinou vysokoškolskou institucí. V případě potřeby akademického uznání se obraťte na Rakouskou vysokou školu nebo na Centrum pro uznávání vysokoškolských diplomů a kvalifikací. Seznam regulovaných profesí s kontaktními osobami zodpovědnými za konkrétní obory najdete na http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/regprofs/dsp_bycountry.cfm.


    NARIC Österreich
    Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
    Teinfaltstr. 8
    A-1014 Wien
    Tel: +43 1 53 120 – 5920
    Tel: +43 1 53 120 – 81 5920

 

 7. UZNÁVÁNÍ PRACOVNÍCH KVALIFIKACÍ

 

    Oblast vzájemného uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání je upravena obecným systémem Evropského společenství pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací. Týká se většinou povolání, u nichž jsou právním předpisem upraveny podmínky přístupu k těmto povoláním a odborným činnostem, tzv. regulovaná povolání.
    Chce-li tedy občan ČR vykonávat v Rakousku regulované povolání, musí požádat zodpovědnou instituci o uznání odborné kvalifikace. Uznávacím orgánem bývají příslušná ministerstva, v jejichž působnosti je dotyčná činnost regulována. K oprávnění vykonávat regulovanou činnost se mohou vyjadřovat i profesní komory.
    Všechny certifikáty a dokumenty, na jejichž základě žádá český občan o uznání kvalifikace, musí být přeloženy do němčiny a úředně ověřeny.


    Vybrané uznávací orgány v Rakousku(vždy záleží na regulované profesi):

    Federální ministerstvo školství, vědy a kultury (BMBWK)
    Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
    Minoritenplatz 5
    A -1014 Wien
    tel: +43/1/53 120-0
    fax: +43/1/53 120-3099
    http://www.bmbwk.gv.at/
    Zodpovědnost za uznání diplomů z oblasti pedagogiky a školství mají také  pedagogické   fakulty v příslušném regionu.

    Federální ministerstvo obchodu a práce
    Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
    Abteilung I/9
    Stubenring 1
    A-1010 Wien
    tel: + 43-1 711 00-0
    fax: +43-1 714 27  18
    http://www.bmwa.gv.at/

    Federální ministerstvo zdravotnictví
    Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF)
    Abteilung I/B/6
    Bundesamtsgebäude (Zimmer 8K03, 8K10, 8K12
    Radetzkystrasse 2
    A-1030 Wien
    Tel.: +43/1 71100 kl. 4646, 4128, 4686
    http://www.bmgf.gv.at/

 

8. ZDRAVOTNÍ PÉČE A POJIŠTĚNÍ

Evropské právní předpisy platné v ČR již rok stanoví, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě, tímto státem pak je stát výkonu výdělečné činnosti. Při nesplnění oznamovací povinnosti může být vůči pojištěnci uplatněna přiměřená sankce.

Pokud tedy víte, že v nejbližší době začnete vykonávat výdělečnou činnost v jiném státě EU, informujte o tom před vycestováním svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Odhlaste  se z českého systému zdravotního pojištění od data zahájení výdělečné činnosti. Pokud jste již zahájil výdělečnou činnost v jiném státě EU, oznamte to neprodleně (do osmi dnů) vaší  české zdravotní pojišťovně. Zároveň s odhlášením vraťte (zašlete) české zdravotní pojišťovně jí vystavený Evropský průkaz zdravotního pojištění. Informujte ji také, zda máte v ČR nezaopatřené rodinné příslušníky.

    Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast a poplatky

    Léky 4,60 EUR za položku na receptu

    Hospitalizace cca 10 EUR/den

    10–15 EUR/den pro rodinné příslušníky

    zdravotnické prostředky 10 % nákladů, min. 25 EUR (brýle a kontaktní čočky min. 75 EUR)

    Seznam rakouských nemocenských pokladen

9. ADMINISTRATIVNÍ POSTUP PRO ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Osoba, která vycestuje do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, je až do okamžiku, kdy získá práci, českým pojištěncem. Do té doby může, v případě nutnosti, čerpat zdravotní péči i v jiném členském státu EU/EHP, a to na základě v České republice vydaného Evropského průkazu zdravotního pojištění. Od okamžiku zahájení výkonu výdělečné činnosti v jiném členském státu EU/EHP začne tato osoba podléhat právním předpisům tohoto státu. Od tohoto okamžiku přestává být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Instituce zdravotního pojištění v zemi výkonu práce vydává vlastní průkazy zdravotního pojištění. Povinnost informovat českou zdravotní pojišťovnu o této změně je do 8 dnů. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném členském státu je třeba se opět přihlásit na českou zdravotní pojišťovnu.

Pokud je znám den nástupu do práce
Pokud je znám datum nástupu do práce v jiném členském státu EU/EHP, je možné tuto skutečnost nahlásit české zdravotní pojišťovně ještě před odjezdem a k tomuto datu se odhlásit ze zdravotního pojištění  v ČR. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státu je třeba se opět přihlásit ke zdravotnímu pojištění v ČR. Zdravotní pojišťovna může vyžadovat doklad o průběhu zdravotního pojištění v jiném členském státu.

Souběh zaměstnání
V případě, že je osoba zaměstnána zároveň v ČR a v jiném členském státu, přičemž nadále bydlí v ČR, je třeba se obrátit  na Okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář slouží jako doklad o tom, že tato osoba podléhá českým právním předpisům týkajícím se sociálního zabezpečení a tudíž odpadá povinnost platit odvody do systému sociálního zabezpečení daného státu. Zahraniční zaměstnavatel by měl kontaktovat českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU
Osoba vykonávající samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň je zaměstnána v jiném státu podléhá právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že je i nadále v ČR povinně zdravotně pojištěna a důchodově pojištěna a zpravidla je povinně pojištěna i v zemi, kde vykována zaměstnání.

Více informací o administrativním zajištění poskytování zdravotní péče v některé ze zemí EU/EHP je možné získat u zdravotní pojišťovny nebo v Centru mezistátních úhrad:

    Centrum mezistátních úhrad
    nám. W. Churchilla 2,
    113 59 Praha 3,
    tel. 234 462 041,
    fax: 222 734 951,
    email: info@cmu.cz
    http://www.cmu.cz/  

    
    Mezi základní zdroje informací o pracovních příležitostech v Rakousku  patří:
    • EURES databáze volných pracovních  míst
    • AMS (Arbeitsmarktservice – Servis trhu práce v Rakousku)
    • Denní tisk
    • Au-pair agentury
EURES – Evropské služby zaměstnanosti
Na portálu  Evropských služeb zaměstnanosti  EURES je možné získat informace o pracovních příležitostech ve vybrané zemi Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsku. Tyto stránky dále nabízí možnost zadávat vlastní životopis a tímto způsobem prezentovat potenciálním zaměstnavatelům, kteří mají oprávnění vyhledávat v databázi, své znalosti, schopnosti a dovednosti.
Výrazným pomocníkem je také databáze životních a pracovních podmínek a odkaz na možnosti odborného vzdělávání v zemích Evropského hospodářského prostoru.
Adresa portálu:  http://www.eures.europa.eu/

AMS – Arbeitsmarktservice
Webové stránky rakouského Servisu trhu práce (Arbeitsmarktservice AMS), který je obdobou českých úřadů práce, naleznete na adrese: http://www.ams.at/ neob na přímém linku na vyhledání volných míst http://www.jobroom.at/. Většina volných míst, která jsou v databázi AMS, lze nalézt také na evropském portálu EURES (viz výše). Seznam regionálních poboček AMS naleznete zde.
Po dobu přechodných období však nemůže AMS nabídnout vedení v databázi uchazečů o zaměstnání a zprostředkování zaměstnání za pomoci poboček AMS.

 

 

Zdroj informací EURES

5.SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DANĚ

 


(ID 565)
oznámkovat54321
3.1.2010  •  zobrazeno49258x  •  hlasovalo551  •  hodnocení2,26