CZENGCOLROGER
Nabídka práce v zahraničí, práce v Německu, brigády v zahraničí
vyhledávání

Práce v Nizozemí


1. Úvodní informace

Oficiální název: Nizozemsko
Rozloha: 41 500 km²
Státní zřízení: Konstituční monarchie
Počet obyvatel: 16 357 000 (rok 2007)
Hustota osídlení: 485 obyvatel na km²
Hl.město: Amsterdam
Počet obyvatel hl.města: 744 000
Jiná města: 's-Hertogenbosch, Assen, Lelystad, Leeuwarden, Groningen, Arnhem, Den Haag
                    (The Hague), Haarlem, Limburg, Maastricht, Zolle, Utrecht, Middelburg
Administrativní členění: 12 provincií
Úřední jazyk: Holandština
Národnostní složení: Vedle většiny Nizozemců zde žije menšina Němců, Turků a Frísů.
Měna: EURO
Náboženství: 30% katolíků, 21% protestantů, 6% muslimů
Hranice: Německo a Belgie.
Čas: UTC +1/SEČ
Geografická poloha: nížinatá země na pobřeží Severního moře
Podnebí: mírné přímořské
Míra nezaměstnanosti: 2,9 % (rok 2007)

 
2. Pracovní povolení

Nizozemí rozhodlo při vstupu České republiky do Evropské unie zavést přechodná období pro volný pobyb pracovníků. Zavedení tohoto opatření bylo v dubnu 2007 nizozemskou vládou přehodnoceno a Nizozemí od 1.5.2007 plně otevřelo svůj pracovní trh pracovníkům z České republiky resp. občanům osmi zemí (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko) přistupujících k Evropské unii dne 1.5.2004.
Občané České republiky požívají stejná práva jako občané Nizozemí v oblasti pracovních podmínek, mzdových podmínek, přístupu ke vzdělání, bydlení a sociálnímu zabezpeční včetně práva na členství v odborových organizacích.

Více na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) a na stránkách Nizozemské vlády (Regering)

Během pobytu za účelem zaměstnání v Nizozemí občané České republiky s platností od 1.5.2007 nepotřebují pracovní povolení.

Pokud chcete v Nizozemí pracovat, budete potřebovat osobní registrační číslo BSN – Burger Service Nummer. Toto číslo získáte na místním finančním úřadě a jeho přidělením budete registrováni v místním systému sociálního zabezpečení a daní. Vydání BSN trvá dva až tři týdny a kontakt na kompetentní úřad získáte na http://www.belastingdienst.nl/. Na daném úřadě je třeba si domluvit schůzku předem.

 
3. Povinná registrace
 

Viz informace 4. Povolení k pobytu

 

4. Povolení k pobytu

Jako občan Evropské unie nepotřebujete povolení k pobytu. Pokud chcete v Nizozemí pobývat déle než tři měsíce, je třeba se zaregistrovat u městského/obecního (City/Town Hall) úřadu v místě bydliště.Tuto povinnost mají i občané Nizozemí, kteří se stěhují na jiné místo v zemi.


K registraci na městském/obecním úřadě budete potřebovat:

- rodný list
- platný cestovní pas
- doklad o místě bydliště v zemi
 
Stejný postup platí i pro vaše rodinné příslušníky, kteří s Vámi pobývají na území Nizozemí.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jak už bylo řečeno výše, občana EU/ČR v Nizozemí nepotřebuje povolení k pobytu, ale pro pobyt delší než 3 měsíce, byste se měli registrovat u nizozemské Imigrační a naturalizační služby (IND) s uvedením účelu pobytu. Stejné pravidlo platí i pro vaše rodinné příslušníky, pokud jsou občany země Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.
Pokud váš pobyt v Nizozemí nemá přesáhnout dobu 3 měsíců, není registrace potřeba.


Při registraci u Imigrační a naturalizační služby (IND) budete prokazovat:
- účel pobytu
- skutečnost, že jste zdravotně pojištěni

 

Registrace u Imigrační a naturalizační služby (IND) krok za krokem:
- nejdříve je třeba zaregistrovat se v místě pobytu u městského/obecního úřadu (viz výše)
- domluvte si schůzku u IND
- IND vám zašle potvrzení schůzky společně s registračním formulářem
- vyplňte formulář a společně s dalšími doklady navštivte IND
- IND vystaví certifikát o registraci

 

Kontaktní údaje:
Z území Nizozemí volejte 0900 1234561 (v pracovní dny od 9,00 do 17,00), ze zahraničí volejte +31 20 889 30 45, zvolte možnost „appointment desk – afsprakenlijn“)
Adresa:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Afdeling Voorlichting
Postbus 3211
2280 GE Rijswijk
E-mail: voorlichting@ind.minjus.nl

Web: http://www.ind.nl/

 

Registrace má neomezenou platnost a je zdarma.

Více se dozvíte na http://www.ind.nl/en/Images/brochure_EU_0703_tcm6-115507.pdf

 
5. Sociální zabezpečení a daňová problematika

Pokud se rozhodnete využít svého práva na volný pohyb v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP) budete muset pravděpodobně řešit různé problémy a záležitosti týkající se sociálního zabezpečení (dávky v nezaměstnanosti, nárok na důchod, nemoci a úrazy aj.). Proto byla vytvořena ustanovení Společenství o sociálním zabezpečení při práci a pobytu 
v zemích EU/EHP, jež jsou obsažena v nařízeních č. 1408/71 a 574/72 a která Vám zajistí účinnou a úplnou ochranu. Ustanovení se aplikuje ve všech státech EU/EHP, tudíž i v Nizozemí. Všeobecné informace o dané problematice naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Další informace týkající se vydávání dokumentů cizincům získáte u Imigrační a naturalizační služby ministerstva spravedlnosti – Immigration and Naturalisation Service of the Ministry of Justice, P.O.Box 3211, 2280 EC Rijswik, telefon z Nizozemí 0900 123 456 1, ze zahraniční +31 20 889 3045. Také se můžete obrátit na mezinárodní oddělení podpory pro implementaci soustav pojištění zaměstnanců – UWV, telefon z Nizozemí 0900 9294, kontakty na úřady v regionech na http://www.uwv.nl/

Srážky

Jestliže budete v Nizozemí pracovat, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané Nizozemí.
Všichni občané, kteří pracují v Nizozemí si musí zažádat o osobní registrační číslo (takzvané Burger Service Nummer - BSN). BSN je přiděleváno na místním daňovém úřadě (Belastingdienst). Viz sekce 2. Pracovní povolení

Z hrubého platu odvedete následující srážky:
zdravotní pojištění:
nominální částka €1 100/ročně

daň z příjmu, sociální pojištění:
do výše příjmu € 17 046 (včetně) – 2.45% daň z příjmu + 31.7% sociální pojištění
€17 047 - € 30 631 (včetně) – 9.75% daň z příjmu + 31.7% sociální pojištění
€30 632 - € 52 228 (včetně) – 42% pouze daň z příjmu
přesahujícího €52 229 – 52% pouze daň z příjmu

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda vynětí.

 

http://www.finance.cz/home/dane/seznamy/financni_urady/

 

6. Převod podpory v nezaměstnanosti do Nizozemí

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do Nizozemí, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (datumy budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Nizozemí a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

U instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Nizozemí.
Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat  pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na http://www.cmu.cz/  - Centrum mezistátních úhrad.  

 

7. Uznávání pracovních kvalifikací

V Nizozemí, stejně jako v ostatních státech EU, jsou určité profese regulované. Znamená to, že pokud zde chcete vykonávat jednu z těchto profesí, musíte požádat o uznání vašich odborných kvalifikací. Např. pokud chcete v Nizozemí pracovat ve zdravotnictví, musí Vaší kvalifikaci uznat holandské Ministerstvo zdravotnictví. Zda je Vaše profese regulovaná či nikoliv a na jaké instituce se máte obrátit, můžete ověřit na:

 


http://www.beroepserkenning.nl

Další informace a rady obdržíte na těchto adresách:
National Recognition Information Centre – NARIC
NUFFIC
P.O. Box 29777
Kortenaerkade 11
NL - 2502 LT The Hague
Tel: +31 70 426 0270
Fax: +31 70 426 0395

COLO, Expertisebureau Internationale Diplomawaardering
Boris Pasternaklaan 4
2701 DA Zoetermeer
Tel: +31 79 329 4000

IBG Informatie Beheer Groep
P.O. Box 30157
9700 LJ Groningen
Tel: +31 50 599 7755

Information Centre for Credential Evaluation (IcDW)
P.O. Box 7338
2701 AH Zoetermeer
Tel: +31 79 321 7930


Problematikou uznávání kvalifikací v rámci EU se v České republice zabývá Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání, U Lužického semináře 13, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 011 311
Na internetu pak více informací zájemci najdou na webových stránkách Centra pro studium vysokého školství                                                                     

 

 

8. Zdravotní péče a pojištění

Při turistické návštěvě je možné použít Evropský průkaz zdravotního pojištění. Podrobnější informace o turistickém pobytu v Nizozemí najdete na stránkách Centra pro mezistátní úhrady.

Každý kdo pracuje a/nebo dlouhodobě žije v Nizozemí (tedy i rodinní příslušníci občanů tam zaměstnaných) si musí hradit zdravotní pojištění.

Od 1. ledna 2006 platí nové nařízení o zdravotním pojištění, které stanovuje jednotnou částku, kterou musí hradit každý kdo pracuje a/nebo dlouhodobě pobývá v Nizozemí. Základní pojištění (€1 050 ročně) hradí základní ošetření lékařem, pobyt v nemocnici, základní stomatologickou péči, předepsané léky a další krátkodobé i dlouhodobé ošetření. Osoby do 18 let jsou pojištěny bezplatně.
Průvodce systémem zdravotní péče naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí a sportu http://www.minvws.nl/

 

 
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče


Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete 
a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

 

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.


Souběh zaměstnání


V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte 
v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné 
z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.


Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU
Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání.
Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, tel. 234 462 041, email: info@cmu.cz, http://www.cmu.cz/

Před odjezdem kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu!

 
10. Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://eures.europa.eu/. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

EURES Nizozemí
Seznam EURES poradců v Nizozemí je k dispozici na internetové adrese http://eures.europa.eu/ v sekci "Poradci EURES - Vyhledat poradce EURES“. Dříve než žadatel kontaktuje EURES poradce v Nizozemí, měl by svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice.

Existuje mnoho cest, jak si najít v Holandsku práci. Ačkoliv je hlavním aktérem už zmíněné CWI, na trhu existuje také mnoho regionálních inzertních novin, které nabízejí zaměstnání. V sobotním vydání všech celostátních deníků existují přílohy s pracovními příležitostmi; například NRC Handelsblad (především manažerská a ekonomická místa), de Volkskrant (vzdělání 
a zdravotnictví), de Telegraaf nebo Algemeen Dagblad. V Holandsku rovněž vychází časopis Intermediar, který se zaměřuje především na absolventy vysokých škol a uchazeče s vyšším vzděláním.

Velmi obvyklým způsobem, jak v Nizozemí hledat práci, je také přímé oslovení potenciálních zaměstnavatelů. Nejvýznamnějším zdrojem pracovních příležitostí je ovšem Internet.
Některé užitečné odkazy (úplné znění na adrese http://www.werk.nl/):

Základní kontakty
Centrum pro práci a příjem

http://www.werk.nl/

Pracovní portál 
http://workinholland.ikwilhet.nu/

Pracovní agentury pro holandsky nemluvící uchazeče
http://www.undutchables.nl/
http://www.career-abroad.com/
http://www.kellyservices.com/
http://www.dutchisnotrequired.nl/
http://www.manpower.com/
http://www.elanit.nl/
http://www.uniquemls.com/
http://www.sykes.com/
http://www.bluelynx.nl/

Job servery
Carp http://www.carp.nl/
Monsterboard http://www.monsterboard.nl/
JobbingMall http://www.jobbingmall.nl/
JobNews http://www.jobnews.nl/
Vacaturebank http://www.vacaturebank.nl/
Jobcenter http://www.jobcenter.nl/
Medweb http://www.medweb.nl/
Clickwork http://www.clickwork.nl/
Jobs in Amsterdam for English Speaking Professionals http://www.jobsinamsterdam.com/11. Minimální mzda

Pracovníci přicházející z členských zemí EHP a z nových členských zemí mají stejná práva (platové podmínky, sociální zabezpečení, účast v odborech a podobně) jako státní občané Nizozemí. Od 1. ledna 2008 činí minimální hrubá mzda 1.335,00 euro měsíčně, respektive 308,10 euro týdně, 61,62 euro za den (pro zaměstnance ve věku od 23 do 65 let). Pracovníkům 
s věkem pod 23 let se minimální mzda snižuje, podrobnější informace na http://www.szw.nl/ 
a http://www.belastingdienst.nl/

 


12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
 


Pracovní doba

V porovnání s ostatními členskými státy je průměrná pracovní doba v Nizozemí poměrně krátká. Nizozemí má ze všech států Unie nejvyšší podíl obyvatel pracující na částečný úvazek. Zákon zakazuje, aby pracovní doba přesáhla 9 hodin denně a 45 hodin za týden, což znamená, že počet pracovních hodin nesmí přesáhnout 520 hodin za 3 měsíce. Pracovní týden je pětidenní, ale především v podnikatelském sektoru se stále více rozmáhá čtyřdenní pracovní týden 
s devítihodinovou pracovní dobou. Co se týče otázky sociálního zabezpečení zaměstnanců 
z nových členských států, bude Nizozemí narozdíl od některých jiných členských států standardně aplikovat acquis upravující tuto oblast.

Dovolená

Nárok na dovolenou obvykle upravuje pracovní nebo kolektivní smlouva. Zákonem stanovené minimum se ale uplatňuje vždy. Toto roční stanovené minimum činí čtyř násobek počtu pracovních hodin za týden. Tudíž ten, kdo pracuje 40 hodin týdně (8 hodin denně), má nárok na 20 dnů dovolené.

Státní svátky v roce 2007

1. 1. Nový rok
8. 4. Velikonoční neděle
9. 4. Velikonoční pondělí
30. 4. Narozeniny královny
5. 5. Den osvobození
17. 5. Nanebevstoupení Páně
28. 5. Svatodušní pondělí
25. 12. 1. svátek vánoční
26. 12. 2. svátek vánoční

 
13. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky v Nizozemí

Velvyslanectví České republiky
Paleisstraat 4
2514 JA Den Haag
The Netherlands
Konzulární oddělení:
Telefon: +31 70 313 0031
Fax: +31 70 356 3349
hague@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/hague


Velvyslanectví Nizozemského království v České republice

Velvyslanectví Nizozemského království
Gotthardská 6/27
160 00  Praha 6 - Bubeneč
Telefon: +420 233 015 200
Fax: +420 233 015 254
E-mail: nlgovpra@ti.cz
http://www.netherlandsembassy.cz/

 

 

14. Další zdroje informací:

http://portal.mpsv.cz
http://eures.europa.eu
http://mfcr.cz
http://szw.nl
http://www.ind.nl                                                                                                                            
http://www.werk.nl
http://holandsko.cz

 
                                                                                                       
                                          

ZDROJ INFORMACÍ EURES
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda vynětí
Metoda vynětí s výhradou progrese (nejčastější z metod tzv. vynětí) se uplatňuje tak, že se teoreticky zjistí částka daně, kterou by poplatník hradil v ČR ze všech svých příjmů (tj. včetně zahraničních příjmů později vyňatých). Z takto vypočtené daně se zjistí procento celkového daňového zatížení z úhrnného daňového základu (opět včetně zahraničních příjmů) a takto zjištěnou procentní sazbou se stanoví daň u příjmů ze zdroje pouze v ČR.

Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu, není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ alespoň 183 dnů v příslušném roce. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím platí od 5. 11. 1974 (Sbírka zákonů 138/1974 Sb., Protokol č. 112/97 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.

 

 

Po ukončení pracovního poměru v Nizozemí je vhodné se nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme požádat o něj ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Nizozemí.

Institucí vydávající formuláře E 301 je v Nizozemí Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen


 

Daň z příjmu je rozdělena do tří sektorů (tzv. “box system“): sektor 1: daň z příjmu ze zaměstnání, sektor 2: daň z podnikání atp., sektor 3: daň z pronájmu, z investic atp.

Podrobnější informace naleznete na http://www.belastingdienst.nl/ nebo na stránkách Ministerstva financí http://www.minfin.nl/


 

 

 

 


 


 

 

Datum uveřejnění: 30. 4. 2007 Autor: Jana Jeništová
Za úplnost informací na stránce odpovídá: PaedDr. Věra Kolmerová, odbor trhu práce, portal.eures@mpsv.cz
 


(ID 562)
oznámkovat54321
3.1.2008  •  zobrazeno30079x  •  hlasovalo10  •  hodnocení1,60