CZENGCOLROGER
Nabídka práce v zahraničí, práce v Německu, brigády v zahraničí
vyhledávání

Práce v Dánsku - životní a pracovní podmínky

Obsah:

    1. Úvodní informace
    2. Pracovní povolení
    3. Povinná registrace
    4. Povolení k pobytu
    5. Sociální pojištění
    6. Převod podpory v nezaměstnanosti
    7. Uznávání pracovních kvalifikací
    8. Zdravotní péče a pojištění
    9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
    10. Jak najít zaměstnání
    11. Minimální mzda
    12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
    13. Sídla velvyslanectví
    14. Další zdroje informací


     
1. Úvodní informace


Oficiální název:                 Dánské království
Státní zřízení:                   konstituční monarchie
Hlavní město:                    Kodaň

Vlastní Dánsko
Rozloha:                          43 098 km2
Počet obyvatel:                 5,3 milionu
Hustota obyvatel/km2:      125
Správní členění:                5 krajů (regioner) a 98 komun (kommuner)
Úřední jazyk:                    dánština
Měna:                              dánská koruna
    

 

K Dánskému království patří dvě autonomní oblasti: Faerské ostrovy a Grónsko.
    
      
      

V Dánsku se od 1. července 2006 částečně změnila některá prováděcí pravidla k volnému pohybu pracovní síly z nových členských zemí EU na základě revidované dohody dánských parlamentních politických stran tzv. „Východní dohody“

Nová pravidla sledují dva cíle: zachovat zaměstnávání pracovníků podle dánských standardů (zejména platových) a zároveň vyhovět dánským zaměstnavatelům trpícím v důsledku nejvyšší míry zaměstnanosti v DK za posledních 10 let nedostatkem pracovní síly.

Dánsko zachovává přechodná období na volný pohyb pracovních sil, zároveň se upravují některá pravidla tak, aby proces vyhledání práce, dohody a kontraktu se zaměstnavatelem a získání pracovního a pobytového povolení z Dánského cizineckého úřadu byl jednodušší a rychlejší.


2. Pracovní povolení

Občané České republiky, kteří chtějí v Dánsku pobývat za účelem práce, musí mít i nadále pracovní a pobytové povolení.

Základní podmínky
Pro obdržení pracovního a pobytového povolení v Dánsku musíte splnit několik podmínek:

- Zaměstnání musí být na plný pracovní úvazek, obvykle 37 hodin týdně (minimum 30 hod. týdně), v souladu s platnou     dánskou kolektivní smlouvou nebo na základě obvyklého kontraktu

- Zaměstnavatel musí být registrován u dánského daňového úřadu www.skat.dk , pracovníci nesmí být ve stávce a podnik blokován nebo uzavřen.

- Pracovní nabídka musí být specifická nebo musí být podepsaný pracovní kontrakt mezi zahraničním žadatelem a zaměstnavatelem

Jak žádat o pracovní a pobytové povolení
Procedura závisí na tom, zda zaměstnavatel požádal o předběžné povolení k zaměstnávání osob z nových členských zemí nebo ne

1 . Zaměstnavatel MÁ předběžné povolení (advance approval) k zaměstnávání osob z nových členských zemí

Na základě tohoto povolení dánský zaměstnavatel sjedná kontrakt se zájemcem o práci. O sjednaném kontraktu zašle zaměstnavatel Dánské imigrační službě vyplněný společný notifikační formulář podepsaný zaměstnancem i zaměstnavatelem. Zaměstnanec sám již žádost nebo formulář nezasílá. V tomto případě můžete začít pracovat, jakmile Dánská imigrační služba obdrží notifikaci o Vašem zaměstnání. Dánská imigrační služba pak zasílá potvrzení o notifikaci zaměstnání zaměstnavateli a Vám a následně vydá pracovní a pobytové povolení, které může být vyzvednuto na policii, místním správním úřadu nebo úřadu imigrační služby.

Tato zjednodušená procedura je možná jen pro zaměstnavatele kryté kolektivními smlouvami a kolektivními vyjednáváními, tedy organizované v odborech a registrované u dánského daňového úřadu.

2. Zaměstnavatel NEMÁ předběžné povolení (advanced approval) k zaměstnávání osob z nových členských zemí

Pro zaměstnavatele, kteří nesplňují předpoklady pro zjednodušenou proceduru nebo nepožádali o vydání předběžného povolení, zjednodušená pravidla prozatím neplatí a žadatel o práci u takového zaměstnavatele musí požádat Dánskou imigrační službu dle základních pravidel pro zaměstnávání osob z nových členských států zaměstnání.

Podrobnější informace ke změnám od 1.7.2006 najdete na webech:

Velvyslanectví České republiky v Dánsku - Konzulární a vízové informace - Pracovní povolení

Dánské imigrační služby


3. Povinná registrace


Jestliže v Dánsku zamýšlíte strávit více než 3 nebo 6 měsíců nebo jakmile začnete v Dánsku pracovat, musíte zažádat o EC/EEA residence certificate - EU opholdskort v místě bydliště u State County – the ‘Statsamt’ (In Copenhagen, Kobenhavns Overpraesidium).
Kontaktní adresy najdete: http://www.statsamt.dk/
Předložíte: pas, 2 fotografie /velikost pas/
Povolení k pobytu získáte cca do 14 dnů.

CPR /Personal registration number/ - zdravotní a sociální zabezpečení

Pokud obdržíte pracovní a pobytové povolení, musíte se osobně obrátit na Národní registrační úřad – Folkeregisteret v místě bydliště k registraci. Dostanete osobní identifikační číslo – 10 místné a kartu o zdravotním pojištění /Health Insurance Certificate

Na národní registrační úřad musíte přinést:

    * povolení k pobytu
    * pracovní povolení
    * pas
    * oddací list a rodné listy dětí

Karta zdravotní pojišťovny je oprávněním k přístupu k dánským zdravotním službám, musíte se jí prokázat, když půjdete k lékaři, může sloužit jako ID.

Doba získání karty může být od několika dní do několika týdnů. Pro tuto dobu se doporučuje krytí komerčním zdravotním pojištěním.


4. Povolení k pobytu


Občané nových členských zemí EU se budou moci zdržovat na území Dánska bez zvláštního povolení k pobytu po dobu maximálně 6 měsíců. Mohou dobu využít k hledání zaměstnání /nikoliv k práci bez pracovního povolení/, během tohoto období však nemají nárok na žádnou sociální podporu a pomoc z dánské strany a musí míst dostatek vlastních finančních prostředků.

Povolení k pobytu za účelem práce je povinné a je vázáno na specifickou práci uvedenou v pracovním povolení. Jestliže práci ztratíte, pozbude platnosti. Jestliže chcete začít pracovat pro jiného zaměstnavatele, musíte žádat znovu o pracovní a pobytové povolení.

Pracovní a pobytové povolení je obvykle poskytováno na 1 rok s možností jeho prodloužení. Povolení pozbývá platnosti dnem ukončení pracovního vztahu.
Vědci, učitelé, manažeři nebo specialisté mohou dostat povolení k pobytu na maximálně 3 roky s možností jeho dalšího prodloužení o další 4 roky.

Rodinní příslušníci
Rodinní příslušníci pracovníků v Dánsku mohou v Dánsku pobývat. Rodinní příslušníci pracovníků z České republiky mohou předkládat žádosti o povolení k pobytu na Dánském velvyslanectví/konzulátech v zahraničí nebo u Dánské imigrační služby nebo na místní policejní stanici v Dánsku.

5. Sociální zabezpečení, daně


Daně
Pokud budete v Dánsku pracovat, měli byste kontaktovat Národní registrační úřad a místní daňový úřad co nejdříve, případně kontaktovat daňový úřad vašeho zaměstnavatele v případě, že nejste dánskými residenty.
Národní registrační úřad (Folkeregisteret) přidělí občanské registrační číslo – viz kapitola Povinná registrace. Toto číslo je používáno pro kontakty s veřejnými úřady a také např. pro otevření dánského bankovního účtu.

Daňová karta
Daňovou kartu vydává místní daňový úřad a je nezbytně nutná pro stanovení výše daní z vaší mzdy.
Daňové sazby, limity, procenta a nároky najdete pod heslem „Borger“ na http://www.toldskat.dk/
Užitečné informace k problematice daní také na http://www.tax.dk/english.htm

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Dánskem platí od 27.12.1982  bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění (Sbírka zákonů 53/1983)
Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda vynětí.

Metoda vynětí
Metoda vynětí s výhradou progrese (nejčastější z metod tzv. vynětí) se uplatňuje tak, že se teoreticky zjistí částka daně, kterou by poplatník hradil v ČR ze všech svých příjmů (tj. včetně zahraničních příjmů později vyňatých). Z takto vypočtené daně se zjistí procento celkového daňového zatížení z úhrnného daňového základu (opět včetně zahraničních  příjmů) a takto zjištěnou procentní sazbou se stanoví daň u příjmů ze zdroje pouze v ČR.

Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Pojištění pro případ nezaměstnanosti je v Dánsku dobrovolné, přispíváte do fondu pro nezaměstnanost. Když začnete v Dánsku pracovat, je na Vaší zodpovědnosti, abyste kontaktovali pojišťovací fond. The National Directorate of Labour (Arbejdsdirektoratet) http://www.adir.dk/ nebo the Public Employment Services, (AF) http://www.af.dk/ poskytnou informace, který pojišťovací fond pro nezaměstnanost kontaktovat.

Po ukončení pracovního poměru v Dánsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář
E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby  sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při rozhodování       
o přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.
O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Dánsku.

Styčným místem pro formulář E 301 v Dánsku je:

The National Directorate of Labour
Stormgade 10
Postboks 1103
DK-1009 København K
DENMARK


+45 38 10 60 11
+45 38 19 38 90
adir@adir.dk

http://www.adir.dk/

Můžete také kontaktovat Váš pojišťovací fond pro nezaměstnanost v Dánsku, Veřejné služby zaměstnanosti nebo navštívit webovou stránku Directorate of Labour http://www.adir.dk/ (vyberte 'blanketter'), zde najdete žádost o formulář.

Pokud jste v Dánsku byli členy pojišťovacího fondu pro nezaměstnanost, směřujte Vaši žádost přímo Vašemu pojišťovacímu fondu pro nezaměstnanost, který vydá formulář E 301.

Pokud jste nebyli členy pojišťovacího fondu pro nezaměstnanost, dánská instituce potvrdí pouze doby zaměstnání. V tomto případě byste měli směřovat žádost o formulář E 301 na:

The National Directorate of Labour

Arbejdsdirektoratet, Finsensvej 78, DK - 2000 Frederiksberg

http://www.adir.dk/

6. Převod podpory v nezaměstnanosti


Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat
o transfer podpory v nezaměstnanosti do Dánska. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.
Žadatel musí na příslušném českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z České republiky (datumy budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Dánsku /Arbejdsformidlingen – AF/ a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek
v nezaměstnanosti.
Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče, a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.
U dánské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Dánska.
Více informací o možnosti exportu dávek v nezaměstnanosti podají úřady práce.
Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na http://www.cmu.cz - Centrum mezistátních úhrad.


7. Uznávání pracovních kvalifikací


Doklady o vzdělání a profesní kvalifikaci ukončené v zahraničí mohou být předloženy The Danish Centre for Assessment of Foreign Qualifications – CVUU ke konzultaci o uznání. CVUU vydá doklad o uznání pro dánský trh práce.
Vyřízení trvá maximálně 1 měsíc. V nutných případech může CVUU postoupit žádost speciální komisi, pak procedura trvá déle /do 4 měsíců/.

Kontakt:
The Danish Centre for Assessment of Foreign Qualifications
Danasvej 30
DK-1780 Copenhagen V
Tel: 0045 33 26 84 90
Fax: 0045 33 26 84 91
http://www.cvuu.dk/

8. Zdravotní péče a pojištění


viz registrace

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče


Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné
z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU
Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat
Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59  Praha 3
tel.: 234 462 041
email: info@cmu.cz
http://www.cmu.cz/

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

10. Jak najít zaměstnání


AF, Veřejné služby zaměstnanosti /Arbejdsformidlingen/
http://www.af.dk/
na domovské stránce http://www.jobnet.dk/ můžete nalézt volná místa, případně vložit Váš životopis do CV database. Je to největší databáze volných míst a CV v Dánsku.
Informace jsou převážně v dánštině.

AMS
http://www.ams.dk/

Evropské služby zaměstnanosti EURES – evropská databáze volných míst v zemích EA/EEA a evropská databanka CV
http://europa.eu.int/eures

dánský EURES má vlastní domovskou stránku
http://www.eures.dk/
volná místa, odkazy na další dánské databáze volných pracovních míst, tisk, seznam dánských EURES poradců

sezónní práce
http://www.seasonalwork.dk/ - najdete zde i formulář on-line žádosti

Evropský portál pro mládež
www.europa.eu.int/youth


další databáze
http://www.job-guide.dk/ menu job-databaser
velký počet volných míst, odkazy na další databáze s pracovními místy, náborové agentury, velké firmy

http://jobindex.dk/

http://www.stepstone.dk/

práce v oblasti IT
http://www.it-jobbank.dk/
http://www.jobworld.dk/

práce v oblasti zdravotnictví a farmacie
http://www.dadl.dk/
http://www.pharma-job.dk/

práce pro techniky
http://www.jobfinder.dk/


Tisk
Většina novin má speciální přílohu - práce - v nedělních a středečních vydáních, hlavní noviny jsou i na Internetu

Jyllandsposten
http://www.jp.dk/

Politiken
http://www.poljob.dk/

Berlingske tidende
http://www.berlingske.dk/

Stiftstidende
http://www.jobdanmark.dk/

místní noviny
http://www.jobzonen.dk/

Jazykové kurzy
Pracovním jazykem v Dánsku je ve většině firem dánština. Každá obec nabízí kurzy dánštiny pro cizince. Většinou jsou zdarma /večerní nebo denní kurzy/ pokud jste držiteli CPR čísla.

11. Minimální mzda


Není zákonem stanovena. Mzdy jsou pro každý sektor určeny v kolektivních smlouvách.

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky


Obvykle 37 hodin týdně. Zakotvena v kolektivních smlouvách.

Délka dovolené
V souladu s kolektivní smlouvou je nárok na 30 dní placené dovolené /včetně sobot/, z toho 18 dní musí být vybráno od 2.5. do 30.9. Nárok na dovolenou je odvozen od splnění odpracované doby v běžném kalendářním roce. Nárok na dovolenou pak běží od 2.5. do 1.5. následujících let.

Počet oficiálních svátků
9,5 dne

13. Další zdroje informací


Velvyslanectví Dánského království v Praze
Adresa:
P.O.Box 25
Maltézské nám. 5/475
118 00 Praha 1

Kontakt:
Telefon: +420 257 531 600
Fax: +420 257 531 410
E-mail: prgamb@um.dk
http://www.ambprag.um.dk/


Czech Embassy in Copenhagen
Adresa:
Ryvangs Allé 14-16
DK-2100 Copenhagen E, Denmark

Kontakt:
Tel.: +45 39 10 18 10 (8-12, 13-16), consular hours (10-11)
Fax: +45 39 29 09 30
e-mail.: copenhagen@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/copenhagen

14. Další zdroje informací


Praktické informace související s prací a pobytem v Dánsku najdete na: http://www.workimport.dk/

Všeobecné informace o Dánsku najdete na internetové adrese: http://www.denmark.dk/

Informace získáte také v Brožuře o životních a pracovních podmínkách v Dánsku

www.mzv.cz/copenhagen – Czech Embassy in Copenhagen
http://www.nyidanmark.dk/– The Danish Immigration Service
http://www.ambprag.um.dk/ – Velvyslanectví Dánského království v Praze
http://www.eures.dk/ - domovská stránka dánského EURES
http://europa.eu.int/eures – Evropský portál služeb zaměstnanosti
http://www.cmu.cz/ – Centrum mezistátních úhrad


Zdroj informací EURES

Datum uveřejnění: 16. 7. 2007 Autor: Radka Vojtíšková
Za úplnost informací na stránce odpovídá: PaedDr. Věra Kolmerová, odbor trhu práce, portal.eures@mpsv.cz
 


(ID 570)
oznámkovat54321
3.1.2008  •  zobrazeno20211x  •  hlasovalo40  •  hodnocení1,95