CZENGCOLROGER
Nabídka práce v zahraničí, práce v Německu, brigády v zahraničí
vyhledávání

nabídka práce v Itálii - životní a pracovní podmínky v zahraničí

Obsah:

    1. Úvodní informace
    2. Pracovní povolení
    3. Povinná registrace
    4. Povolení k pobytu
    5. Sociální zabezpečení, daňová problematika
    6. Převod podpory v nezaměstnanosti
    7. Uznávání pracovních kvalifikací
    8. Zdravotní péče a pojištění
    9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
    10. Jak najít zaměstnání
    11. Minimální mzda
    12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
    13. Sídla velvyslanectví
    14. Další zdroje informací

 

1. Úvodní informace

Italská vláda notifikovala Evropské komisi dne 27.července 2006 své rozhodnutí zrušit přechodná období pro volný pohyb pracovních sil.
Od tohoto data mohou občané České republiky pracovat na území Itálie bez pracovního povolení.
Na území Itálie můžete vstoupit s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem (se strojově čitelnými údaji, vydávaným od poloviny roku 2000). Doklady by měly být platné po celou dobu pobytu v Itálli.

Hlavní město: Řím
Počet obyvatel: 58 462 375, Rozloha: 301 338 km²
Správní členění: 20 regionů, 103 provincií
Měna: Euro
Úřední jazyk: Italština, v oblastech se zvláštní autonomií také němčina (Trentino Alto Adige), slovinština (Friuli – Venezia Giulia), francouzština (Valle d’Aosta)

 

2. Pracovní povolení

Občané České republiky mohou na území Itálie pracovat bez pracovního povolení. 

 

3. Povinná registrace

Na základě Dekretu č. 30/2007 nemusí od 11. dubna 2007 občané členských států Evropské unie, kteří chtějí v Itálii pobývat déle než tři měsíce (90 dní), žádat o povolení k pobytu občana Společenství (carta di soggiorno per cittadini comunitari) na oddělení místní cizinecké policie (Questura), tak jak tomu bylo dříve.

Občané EU, kteří pobývají na území Itálie déle než tři měsíce však mají povinnost během těchto tří měsíců nahlásit svůj pobyt na místním obecním úřadě (iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza).

Při hlášení pobytu bude na obecním úřadě předkládat:
- doklad totožnosti (pas, občanský průkaz - se strojově čitelnými údaji, vydávaný od poloviny roku 2000)
- pracovní smlouvu či doklad o studiu či doklad opravňující k podnikatelské činnosti

- v případě, že nebudete v Itálii pracovat, podnikat nebo studovat (budete například doprovázet svého pracujícího manžela/manželku, rodiče, atp.), musíte předložit doklad potvrzující dostatek finančních prostředků k životu v Itálii a doklad o zdravotním pojištění.

Dostatek finančních prostředků se posuzuje dle počtu osob v domácnosti:
€ 5.061,68 - samostatně žijící žadatel nebo žadatel a 1 rodinný příslušník*
€10.123,36 - žadatel a 2 rodinní příslušníci nebo žadatel a 3 rodinní příslušníci
€15.185,04 - žadatel a 4 a více rodinných příslušníků

* rodinným příslušníkem se rozumí nezaopatřený/á manžel/manželka, neplnoleté děti, další nezaopatření příbuzní manžela/manželky po vzestupné i sestupné linii, kteří s žadatelem žili v České republice a byli na žadatele finančně odkázáni.

Občané EU, kteří již mají průkaz o pobytu občana Společenství (carta di soggiorno per cittadini comunitari) vystavený cizineckou policií (Questura) či prostřednictvím pověřených úřadů Italské pošty (Posta Italiana), se musí dostavit na místní obecní úřad a nahlásit svůj pobyt tam.

Rodinný příslušník občana EU, který není občanem EU, musí nadále žádat o povolení k pobytu (la carta di soggiorno) na oddělení místní cizinecké policie (Questura).

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.portaleimmigrazione.it/ nebo na italské informační lince 800 309 309.

Více informací rovněž na stránkách Policie http://www.poliziadistato.it/, Ministerstva vnitra http://www.interno.it/ a Ministerstva sociálních záležitostí http://www.solidarietasociale.gov.it/

 

4. Povolení k pobytu

Viz sekce č.3 - Povinná registrace.

 

5. Sociální zabezpečení, daňová problematika

Pokud máte v úmyslu v Itálii pracovat nebo pobývat déle než 3 měsíce, potřebujete získat "číslo sociálního zabezpečení", italsky "codice fiscale". O číslo se žádá na místním finančním úřadu - "Agenzia delle Entrate". Konkrétní adresy získáte na těchto webových stránkách: http://www.agenziaentrate.it/.

V oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci. Důvodem je různorodost sociálních systémů těchto zemí, které jsou založeny na odlišných principech a mají i různá institucionální uspořádání. Koordinace ponechává národní předpisy beze změn, to znamená že rozdíly mezi národními systémy zůstávají. Koordinace nahrazuje pouze ta národní pravidla, která jsou pro migrující občany nevýhodná a pro tyto případy vytváří EU pravidla vlastní - koordinační.
Více informací získáte na http://www.cssz.cz/evropska_unie

Srážky

Sociální pojištění:

Celková výše odvodů z hrubé mzdy na sociální zabezpečení je 41%.
Zaměstnanec odvádí 9% z hrubé mzdy a zaměstnavatel 32% z hrubé mzdy.

Zaměstnanec:
- sociální pojištění (IVS - Invaliditá, Vecchiaia, Superstiti): nemocenské pojištění a důchodové pojištění (starobní a pozůstalostní důchody)
- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (CIGS - Cassa integrazione guadagni straordinaria)

Zaměstnavatel:
- sociální pojištění (IVS - Invaliditá, Vecchiaia, Superstiti): nemocenské pojištění a důchodové pojištění (starobní a pozůstalostní důchody)
- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (TFR - Trattamento di fine rapporto; CIG - Cassa integrazione guadagni; CIGS - Cassa integrazione guadagni straordinaria)
- pojištění proti pracovním úrazům a nemocím z povolání
- rodinné příspěvky (CUAF – Cassa Unica Assegni Familiari)

Podrobnosti o sociálním zabezpečení na stránkách INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Daň z příjmu fyzických osob:

do výše příjmu € 15 000 = 23%
€ 15 000 - € 28 000 = € 3 450 + 27%
€ 28 001 - € 55 000 = € 6 960 + 38%
€ 55 001 - € 75 000 = € 17 220 + 41%
příjem přesahující € 75 000 = € 25 420 + 43%

Více na stránkách finančních úřadů http://www.agenziaentrate.it/ a Národního institutu sociálního zabezpečení http://www.inps.it/


Ukončení pracovního poměru

Po ukončení pracovního poměru v Itálii je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání. Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.
O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Itálii.

Podle přílohy Nařízení 574/72 (znění z 11.11.2003) jsou pro vydávání formulářů E 301 v Itálii odpovědné příslušné pobočky
Instituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - http://www.inps.it/

Pro vyhledání příslušné pobočky doporučujeme následující postup:

Žádosti o E 301 zasílat na provinční ředitelství INPS (Direzione Provinciale)
Adresu zjistíte na webu: http://www.inps.it/AgendaSedi/

1. zvolte region, provincii, případně zadejte poštovní směrovací číslo (c. a. p.)
2. vyberte z nabídky provincií
3. zobrazí se provinční ředitelství – tedy "Direzione Provinciale" společně s adresou, kam žádost zaslat

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to například na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.
Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Itálií platí od roku 1984 bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění č. 17/1985 Sb.
Pro vyloučení dvojího zdanění se podle této dohody použije metoda vynětí.

Metoda vynětí s výhradou progrese (nejčastější z metod tzv. vynětí) se uplatňuje tak, že se teoreticky zjistí částka daně, kterou by poplatník hradil v České republice ze všech svých příjmů (tj. včetně zahraničních příjmů později vyňatých). Z takto vypočtené daně se zjistí procento celkového daňového zatížení z úhrnného daňového základu (opět včetně zahraničních příjmů) a takto zjištěnou procentní sazbou se stanoví daň u příjmů ze zdroje pouze v České republice.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38 písm. f.

Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad:
http://www.finance.cz/home/dane/seznamy/financni_urady/

Uchazeč o zaměstnání, který je registrován u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, má právo požádat o transfer této podpory do Itálie, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303.
Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z ČR (data budou upřesněna přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Itálii a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti. Tyto dávky budou vypláceny v měně Euro.

U instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Itálie.

Kontakty na úřady práce (Centro per l'Impiego) v Itálii naleznete na stránkách jednotlivých regionů v bodě 14. Další zdroje informací

Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podá úřad práce, u kterého je uchazeč/ka evidován/a.

 

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Uznávání kvalifikací
Pokud jste již rozhodnuti, ve kterém členském státě chcete pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není ve vybrané zemi regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.
Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Kontaktní osoby
V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů.
Seznam regulovaných profesí, kontakty na národní koordinátory, na něž se můžete obracet s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm - Seznam regulovaných profesí a všeobecné informace o systému vzájemného uznávání kvalifikací v rámci EU/EHP
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/agenar_en.html - Kontakty na národní koordinátory sítě NARIC (National Academic Recognition Information Centres)

Problematikou uznávání kvalifikací v rámci EU se v České republice zabývá Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání, U Lužického semináře 13, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 011 311
Více informací na webových stránkách Centra pro studium vysokého školství http://www.csvs.cz/

Centrum pro uznávání kvalifikovací v rámci sítě NARIC v Itálii:
CIMEA della Fondazione Rui
Information Centre on Academic Mobility and Equivalence - CIMEA of the Rui Foundation
Viale Ventuno Aprile, 36
00162 Roma

http://www.cimea.it/
Tel.: +39 06 863 21 281
Fax: +39 06 863 22 845
E-mail: cimea@fondazionerui.it

Další důležité informace:
The NARIC Network (National Academic Recognition Information Centres) http://www.enic-naric.net/
Portál Evropské komise Vaše Evropa - Your Europe http://ec.europa.eu/youreurope/

 

8. Zdravotní péče a pojištění

Při turistické návštěvě je možné použít Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC - European Health Insurance Card). Podrobnější informace o turistickém pobytu v Itálii najdete na stránkách Centra pro mezistátní úhrady - http://www.cmu.cz/

 

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

1. Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

2. Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

3. Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení  - http://www.cssz.cz/ - a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

4. Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU/EHP
Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání.

Více informací o administrativním zajištění poskytování zdravotní péče v Itálii získáte u své zdravotní pojišťovny nebo u této instituce:
Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel. 234 462 041
fax: 222 734 951
email: info@cmu.cz
http://www.cmu.cz/


Základní zdroje informací o volných místech:
www.eures.europa.eu - Evropský portál služby EURES, celoevropská databáze volných míst
http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/inzeraty/italie - Volná místa doporučená italskými EURES poradci k šíření do ČR
http://www.borsalavoro.it/ - Celostátní burza práce

Jobservery:
http://www.linklavoro.it/
http://www.cercalavoro.it/
http://www.bancalavoro.com/
http://www.jobonline.it/
http://www.adecco.it/
http://www.altrolavoro.it/
http://www.cliccalavoro.it/
http://www.agenzia-lavoro.it/
http://www.lavoro.org/

Au-pair
Základním požadavkem je zodpovědnost a alespoň základní znalost italštiny. Místo pobytu je volitelné, zpravidla okolí Milána a Říma. Rodiny poskytují ubytování a stravu, očekávají pomoc v domácnosti a s dětmi. Kurzy jazyka si au-pair hradí z kapesného, jeho výše je určena podle úrovně pomoci rodině. Podle ní je stanovena i pracovní doba, až 48 hod týdně.
Agentura zajišťuje smlouvy, dopravu, pojištění, výběr a změnu rodiny. Přihlášky a informace si vyžádejte 2-3 měsíce předem.

 

11. Minimální mzda

Zákon nestanovuje fixní sazbu určující minimální mzdu. Minimální mzda je stanovena v kolektivních smlouvách pro každé odvětví a obor výkonu práce. Minimální mzda tedy vyplývá ze dvou typů ustanovení a to:
- vyplývající z Národní kolektivní smlouvy
- vyplývající z Kolektivní úmluvy místních odborů
Výše minimální mzdy se pohybuje okolo 70% průměrné mzdy. Průměrná mzda v současné době činí cca € 1 890.

 

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Pracovní doba
Zákonem je stanovená 40ti hodinová týdenní pracovní doba. Maximální týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout 48 hodin. Pracovní doba musí být upravena v pracovní smlouvě.
Typický italský pracovní den začíná v 8.00 nebo 9.00 hod. do 13.00 hod. a od 15.00 hod do 18.00 nebo 19.00 hod., od pondělí do pátku. Pracovní den běžný u nás či v ostatní Evropě, tedy 9.00-17.00 (italsky "orario continuato") s hodinovou obědovou přestávkou se začíná šířit především v severní části Itálie. Čím jedete Itálií níž a čím tradičnější je obchodní či výrobní náplň firmy, tím zakořeněnější je výše popsaná italská tradice. Státní úřady zavírají ve 14.00 hod. Obchody jsou obvykle otevřeny od 8.30 nebo 9.00 hod. do 13.00 hod nebo 13.30 hod. a od 15.30 hod. nebo 16.00 hod. do 19.00 nebo 20.00 hod., ve větších městech bývají obchody otevřeny i přes polední přestávku, pracovní dobu bez přerušení dodržují také obchodní řetězce supermarketů a hypermarketů. Mnoho obchodů, především s potravinami, má jedno odpoledne v týdnu zavřeno.
Pravidelně v měsíci srpnu bývají z důvodu tzv. „čerpání celostátní dovolené“ uzavřeny velké průmyslové podniky, úřady, obchodní domy, různé služby občanům. V mnohých soukromých podnicích a menších obchodech je otevírací doba omezená.

Zkušební doba
Zkušební doba může být dohodnuta v rozsahu maximálně 6 měsíců, 3 měsíce pro pracovníky bez manažerských povinností.

Dovolená
Každý zaměstnanec má nárok ze zákona minimálně na 4 týdny dovolené ročně. Ve smlouvě lze dále upravit podmínky čerpání dovolené se souhlasem zaměstnance i zaměstnavatele.

Výpovědní lhůta
Délka výpovědní lhůty je určována kolektivními smlouvami. Výpovědní lhůtu lze kompenzovat výplatou mzdy za příslušné období.

Státní svátky v roce 2008
1. leden           Nový rok
6. leden           Tři králové
23. a 24. březen   Velikonoce - svátky jsou již od Zeleného čtvrtku (nejsou státem placené svátky, pouze Velikonoční pondělí)
25. duben        Den Osvobození
25. duben        Svátek sv. Marka (Benátky)
1. květen         Svátek práce
2. červen         Den republiky
24.červen*       Svátek sv. Jana (Florencie, Janov, Turín)
29.červen*       Svátek sv.Petra (Řím)
11.červenec*   Svátek sv.Rosalie (Palermo)
15. srpen        Nanebevzetí Panny Marie
1. listopad       Všech svatých
8. prosinec      Neposkvrněné početí Panny Marie
25. prosinec    Vánoce
26. prosinec    Svátek Sv. Štěpána

Pozn.: *nejsou státem placené svátky

 

13. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Italské republiky v ČR
Nerudova 20
110 00, Praha 1
Telefon: +420 233 080 111
Fax:: +420 257 316 830
E-mail: italemba@mbox.vol.cz

Velvyslanectví ČR v Itálii
Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 322
00192 Roma
Telefon: +39 06 360 9571-3
Fax: +39 06 324 4466
E-mail: rome@embassy.mzv.cz
www: http://www.mzv.cz/rome

 

14. Další zdroje informací

http://www.eures.europa.eu/ - Evropské stránky služby EURES, celoevropská databáze volných míst
www.europa.eu.int/youth - Evropské stránky pro mládež - studium, stáže, dobrovolnické programy
http://www.europa.eu/ - Portál Evropské unie

http://www.governo.it/ - Vláda Italské republiky
http://www.lavoro.gov.it/ - Ministerstvo práce a sociálního zabezpečení
http://www.istat.it/ - Italský národní statistický úřad

http://www.regione.abruzzo.it/ - Abruzzo
http://www.basilicatanet.it/ - Basilicata
http://www.regione.calabria.it/ - Calabria
http://www.regione.campania.it/ - Campania
http://www.regione.emilia-romagna.it/ - Emilia Romagna
http://www.regione.fvg.it/ - Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.lazio.it/ - Lazio
http://www.regione.liguria.it/ - Liguria
http://www.regione.lombardia.it/ - Lombardia
http://www.regione.marche.it/ - Marche
http://www.regione.molise.it/ - Molise
http://www.regione.piemonte.it/ - Piemonte
http://www.regione.puglia.it/ - Regione Puglia
http://www.regione.sardegna.it/ - Sardegna
http://www.regione.sicilia.it/ - Sicilia
http://www.regione.toscana.it/ - Regione Toscana
http://www.regione.taa.it/ - Trentino Alto Adige
http://www.regione.umbria.it/ - Umbria
http://www.regione.vda.it/ - Valle d´Aosta
http://www.regione.veneto.it/ - Veneto

http://www.provincia.roma.it/ - Provincia di Roma
http://www.comune.roma.it/ - Comune di Roma

http://www.procida.net/ - *Isola di Procida*
http://www.isoladiprocida.it/ -*Isola di Procida*
http://www.procidabynight.it/ -*Isola di Procida*
http://www.infoischiaprocida.it/ - Isola di Ischia, Isola di Procida

http://www.camic.cz/ - Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
http://www.iic-praga.cz/ - Italský kullturní institut
http://www.czechcentres.cz/rome - České centrum v Římě
http://sweb.cz/prateleitalie - Společnost přátel Itálie

http://www.italie-online.cz/ - Průvodce po Itálii
http://www.webit.cz/ - Informace o České republice v italském jazyce
http://www.gastro-server.com/k-p-it-gastronomie - Klub přátel italské gastronomie

http://www.enit.it/ - Italská národní Agentura pro Cestovní ruch
(pobočka v ČR: Čermákova 7, 120 00 Praha 2; tel. 222 523 572, fax: 222 523 566)
http://www.italyguides.it/ - Virtuální průvodce Itálií
http://www.italia.it/ - Italská turistická kancelář
http://www.romaturismo.it/ - Informační turistická kancelář hlavního města Říma
http://www.rivieradeilimoni.it/ - Turistický průvodce - Jaderské pobřeží
http://www.turisminsieme.it/ - Turistický průvodce  - Jaderské pobřeží
http://www.adria.net/ - Turistický průvodce - Emilia Romagna

Zpravodajské servery:
http://www.corriere.it
http://www.repubblica.it
http://www.gazzetta.it
http://www.ilmattino.it
http://www.iltempo.it/

Regionální zpravodajské servery, regionální portály pracovních příležitostí:
http://www.ilgolfo.it/
http://www.gazzettino.it/
http://www.dolomiten.it/
http://www.unionesarda.it
http://www.gds.it
http://www.lanuovasardegna.it
http://www.ilrestodelcarlino.it

http://www.bazar.it/ - Trentino Alto Adige
www.provincia.bz.it/borsalavoro - Provincia Autonoma di Bolzano
http://www.agenzialavoro.tn.it/ - Provincia Autonoma di Trento
http://www.sbb.it/ - Jižní Tyrolsko
http://www.emporiodeilavori.it/ - Lombardia
www.provincia.brescia.it/centrimpiego - Lombardia
www.regione.vda.it/lavoro - Valle d´Aosta

http://it.lavoro.yahoo.net/home.asp - Yahoo! Italia

Vyhledávače:
http://www.yahoo.it/
http://www.altavista.it/
http://www.alice.it/
http://www.libero.it/
http://www.msn.it/
http://www.abcitaly.it/
http://www.italiamia.com/


Zdroj informací EURES

Více informací na stránkách CNEL – Consiglio Nazionale dell´Economia e del Lavoro http://www.cnel.it/
a odborových organizací:
Confederazione Generale del Lavoro http://www.cgil.it/
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori http://www.cisl.it/
Unione Italiana del Lavoro http://www.uil.it/

10. Jak najít zaměstnání

 

 

 

6. Převod podpory v nezaměstnanosti do Itálie

 
Datum uveřejnění: 21. 1. 2008 Autor: Mgr. Jana Kačenová
Za úplnost informací na stránce odpovídá: PaedDr. Věra Kolmerová, odbor trhu práce, portal.eures@mpsv.cz
 


(ID 563)
oznámkovat54321
3.1.2008  •  zobrazeno25575x  •  hlasovalo106  •  hodnocení2,25